• Przedłużanie rzęs

   Przedłuż i zagęść z nami swoje naturalne rzęsy.

   Do wyboru mamy:

   metody: 1:1. 2D, 3D lub Hollywood Effect/Russian Volume...

   czytaj więcej...
  • Makijaż permanentny

   Makijaż permanentny brwi jest wykonywany opatentowaną innowacyjną i nowoczesną metodą TAFFY (inne nazwy to: microblading...

   czytaj więcej...
  • Mezoterapia mikroigłowa DermaPen

   DermaPen jest alternatywą laserów frakcyjnych i radiofrekwencji RF, ponieważ:...

   czytaj więcej...
  • Lifting rzęs

   trwałe podkręcenie rzęs. Efekt utrzymuje się do 6-8 tygodni

   czytaj więcej...

  Poznaj Bio Stu­dio Agnes

  Bio Stu­dio Agnes to salon kre­owa­nia wizerunku.

  Posia­da sze­ro­ki wachlarz usług. Aktyw­nie bie­rze udział w pod­no­sze­niu pozio­mu jako­ści wyko­ny­wa­nych usług, roz­wi­ja i dosko­na­li się w spo­sób ciągły.

  Znaj­dziesz tu:

  W dzia­le kosme­to­lo­gii masz do wybo­ru nowo­cze­sne meto­dy mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej Der­ma­Pen, wam­pi­rzy lifting” oraz popu­lar­ne zabie­gi takie jak:

  Owal twa­rzy i jej jędr­ność wzmoc­nisz zabie­giem Bio Skin Lift – lifting bez skal­pe­la, a cia­ło wymo­de­lu­jesz elek­tro­sty­mu­la­cją. Dodat­ko­wo możesz się dopie­ścisz pro­mie­nia­mi UV emi­to­wa­ny­mi przez sola­rium, któ­re­go bez­piecz­ne daw­ko­wa­nie usta­li profesjonalista.

  Możesz prze­kłuć uszy i nos uni­ka­to­wym, w peł­ni bez­piecz­nym sys­te­mem STU­DEX.

  A do tego wszyst­kie­go dopeł­nie­niem jest stu­dio fry­zur, kolo­ry­za­cji i wiza­żu oraz sesja foto­gra­ficz­na. Wyko­nasz u nas ana­li­zę struk­tu­ral­ną twa­rzy oraz ana­li­zę kolo­ry­stycz­ną. Sko­rzy­stasz z naj­now­szych tech­nik strzy­że­nia i kolo­ry­za­cji. Uzu­peł­nie­niem będzie pro­fe­sjo­nal­ny wizaż.

  Aby uwiecz­nić przej­ście meta­mor­fo­zy w pakie­cie luk­su­so­wym zapra­sza­my zaprzy­jaź­nio­ne­go foto­gra­fa. Od zespo­łu Bio Stu­dio Agnes otrzy­masz pre­zent w posta­ci repor­ta­żu z prze­bie­gu przemiany.

  Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi ofer­ty. W razie pytań i wąt­pli­wo­ści udzie­la­my wyczer­pu­ją­cych odpowiedzi.