Poznaj Bio Stu­dio Agnes

Bio Stu­dio Agnes to salon kre­owa­nia wize­run­ku.

Posia­da sze­ro­ki wachla­rz usług. Aktyw­nie bie­rze udział w pod­no­sze­niu pozio­mu jako­ści wyko­ny­wa­ny­ch usług, roz­wi­ja i dosko­na­li się w spo­sób cią­gły.

Znaj­dzie­sz tu:

  • maki­jaż per­ma­nent­ny – pod­kre­śle­nie brwi, oczu i ust;
  • semi­per­ma­nent­ne prze­dłu­ża­nie rzęs – do wybo­ru są meto­dy typu 1:1, 2D, 3D oraz Rus­sian Volu­me czy Hol­ly­wo­od Effect (48D);
  • trwa­ła na rzę­sy i sty­li­za­cja brwi;
  • tatu­aż, bio­ta­tu­aż –pod­kre­śli­sz swo­ją indy­wi­du­al­no­ść i wyjąt­ko­wo­ść.

W dzia­le kosme­to­lo­gii masz do wybo­ru nowo­cze­sne meto­dy mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej Der­ma­Pen, wam­pi­rzy lifting” oraz popu­lar­ne zabie­gi takie jak:

  • peelin­gi kwa­sa­mi AHA;
  • głę­bo­kie złusz­cza­nie Pol­ski Peeling Zio­ło­wy Jadwi­ga”;
  • mikro­der­ma­bra­zja, duobra­zja;
  • peeling kawi­ta­cyj­ny;
  • mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa.

Owal twa­rzy i jej jędr­no­ść wzmoc­ni­sz zabie­giem Bio Skin Lift – lifting bez skal­pe­la, a cia­ło wymo­de­lu­je­sz elek­tro­sty­mu­la­cją. Dodat­ko­wo może­sz się dopie­ści­sz pro­mie­nia­mi UV emi­to­wa­ny­mi przez sola­rium, któ­re­go bez­piecz­ne daw­ko­wa­nie usta­li pro­fe­sjo­na­li­sta.

Może­sz prze­kłuć uszy i nos uni­ka­to­wym, w peł­ni bez­piecz­nym sys­te­mem STU­DEX.

A do tego wszyst­kie­go dopeł­nie­niem jest stu­dio fry­zur, kolo­ry­za­cji i wiza­żu oraz sesja foto­gra­ficz­na. Wyko­na­sz u nas ana­li­zę struk­tu­ral­ną twa­rzy oraz ana­li­zę kolo­ry­stycz­ną. Sko­rzy­sta­sz z naj­now­szy­ch tech­nik strzy­że­nia i kolo­ry­za­cji. Uzu­peł­nie­niem będzie pro­fe­sjo­nal­ny wizaż.

Aby uwiecz­nić przej­ście meta­mor­fo­zy w pakie­cie luk­su­so­wym zapra­sza­my zaprzy­jaź­nio­ne­go foto­gra­fa. Od zespo­łu Bio Stu­dio Agnes otrzy­ma­sz pre­zent w posta­ci repor­ta­żu z prze­bie­gu prze­mia­ny.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi ofer­ty. W razie pytań i wąt­pli­wo­ści udzie­la­my wyczer­pu­ją­cy­ch odpo­wie­dzi.