Ana­li­za struk­tu­ral­na kształ­tu twa­rzy i kolorystyczna

Kom­pu­te­ro­wa ana­li­za struk­tu­ral­na kształ­tu twa­rzy oraz ana­li­za kolorystyczna.

Ana­li­za struk­tu­ral­na kształ­tu twa­rzy oraz ana­li­za kolo­ry­stycz­na jest wyko­ny­wa­na przez pro­fe­sjo­nal­ny pro­gram Salon Prestige®.

Czas potrzeb­ny na wyko­na­nie obu ana­liz to 2 godzi­ny zegarowe.

Po ukoń­cze­niu sesji otrzy­masz indy­wi­du­al­nie skon­stru­owa­ną kar­tę z wyni­ka­mi analizy.

Ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy – kar­ta dia­gno­stycz­na poza okre­śle­niem kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust zawie­ra rów­nież omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych typu: trą­dzik, roz­sze­rzo­ne pory, naczyn­ka, wykwi­ty skór­ne, pod­krą­żo­ne, zasi­nio­ne oczy. Zawie­ra jesz­cze przy­kła­do­we maki­ja­że, fry­zu­ry dopa­so­wa­ne dla Ciebie.

Ana­li­za kolo­ry­stycz­na – kar­ta dia­gno­stycz­na kwa­li­fi­ku­je Cię do okre­ślo­ne­go typu kolo­ry­stycz­ne­go (pro­gram wyróż­nia 8 typów kolo­ry­stycz­nych). Obej­mu­je dokład­ną cha­rak­te­ry­sty­kę Two­jej pale­ty kolo­rów z uwzględ­nie­niem odcie­nia, walo­ru, chro­ma­tycz­no­ści, kon­tra­stu. Dokład­ny opis odcie­ni każ­de­go z zale­ca­nych dla ana­li­zo­wa­nej oso­by kolo­ru, tzn. jaki typ brą­zów, błę­ki­tów, czer­wie­ni, poma­rań­czy, bie­li, żół­cie­ni, itd., jest naj­od­po­wied­niej­szy dla Ciebie.

Ana­li­zę moż­na wyko­nać oddziel­nie lub w pakiecie.

Kom­pu­te­ro­wa ana­li­za kształ­tu twa­rzy i kolo­ry­stycz­na, cennik: 
Pakiet ana­li­za kolo­ry­stycz­na + struk­tu­ral­na twa­rzy + wydruk wyniku GRA­TIS do pakie­tu „META­MOR­FO­ZA
Pakiet ana­li­za kolo­ry­stycz­na + struk­tu­ral­na twa­rzy + wydruk wyniku 299
Ana­li­za kolo­ry­stycz­na kom­pu­te­ro­wa + wydruk wyniku 199
Ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy kom­pu­te­ro­wa + wydruk wyniku 199

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *