Bio­ta­tu­aż (tatu­aż czasowy)

Bio­ta­tu­aż to ina­czej tatu­aż cza­so­wy. Utrzy­mu­je się w skó­rze od 3 do 5 lat. Z cza­sem tra­ci swój kolor (bled­nie) i zni­ka po ponad 5 latach.
Jed­nak mamy ogra­ni­czo­ny wybór sza­blo­nów i gabarytów.
Decy­du­jąc się na bio­ta­tu­aż wybieramy:
  • pro­sty sza­blon (naj­le­piej kon­tu­ry lub napis)
  • małe gaba­ry­ty (naj­le­piej nie prze­kra­cza­ją­ce 8cmx8cm)

Pig­men­ty posia­da­ją kar­ty cha­rak­te­ry­sty­ki MSDS, są bez­piecz­ne i nietoksyczne.

Na życze­nie lub w razie potrze­by zabieg może być wyko­na­ny ze znie­czu­le­niem miej­sco­wym przed i/​lub w trakcie.

Jeśli masz wąt­pli­wo­ści sko­rzy­staj z bez­płat­nych kon­sul­ta­cji i indy­wi­du­al­nej wyceny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *