Maki­jaż per­ma­nent­ny jest alter­na­ty­wą do tra­dy­cyj­ne­go maki­ja­żu. Jest prze­zna­czo­ny dla aktyw­nych kobiet, któ­re nie mają cza­su wyko­ny­wać poran­ny maki­jaż i/​lub kon­tro­lo­wać go w cią­gu dnia. Wska­za­ny dla kobiet któ­re chcą wyglą­dać pięk­nie przez cały czas bez wzglę­du na porę dnia i nocy. Tego typu zabieg umoż­li­wia sko­ry­go­wa­nie man­ka­men­tów uro­dy np. sko­ry­go­wa­nie linii ust, ich uwy­dat­nie­nie i powięk­sze­nie oraz wypeł­nie­nie dowol­nym kolo­rem. Moż­na rów­nież sko­ry­go­wać brwi, linie oka. Kosme­tycz­nym celem maki­ja­żu per­ma­nent­ne­go jest wynik osta­tecz­ny, któ­ry będzie pod­kre­ślał natu­ral­ną uro­dę lub kory­go­wał drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści. Maki­jaż per­ma­nent­ny powi­nien pozo­sta­wać w har­mo­nii z natu­ral­ny­mi rysa­mi twa­rzy, wiec nale­ży dokład­nie dopa­so­wać bar­wę, odcień i inten­syw­ność pig­men­tu. Tuż po zabie­gu pig­ment w skó­rze jest ciem­niej­szy, a po kil­kuRead More →

Maki­jaż per­ma­nent­ny brwi jest wyko­ny­wa­ny opa­ten­to­wa­ną inno­wa­cyj­ną i nowo­cze­sną meto­dą TAF­FY (inne nazwy to: micro­bla­ding, meto­da włos włos, wło­sko­wa itp.). Dzię­ki tej meto­dzie brwi nie wyglą­da­ją jak upior­ne pla­my! Zasto­so­wa­nie tej meto­dy pozwa­la na: rekon­stru­owa­nie i uzu­peł­nia­nie wło­sów brwi, wyko­na­nie kre­ski na powie­kach typu eyeli­ner, uzy­ska­ny poje­dyn­czy włos brwi tą meto­dą jest jak naj­bar­dziej natu­ral­ny, meto­da tak dosko­na­ła, że trud­no odróż­nić czy jest to maki­jaż czy natu­ral­ne brwi; meto­da bez­a­wa­ryj­na, brak czę­ści mecha­nicz­nych, mini­mum bólu i opu­chli­zny, 100% ste­ryl­no­ści, nie­wie­le lub brak potrze­by retu­szu, szyb­kie goje­nie. Meto­da maszy­no­wa (kre­ska gór­na i dol­na, brwi meto­dą cie­nio­wa­nia, usta – kon­tur z cie­nio­wa­niem, usta – kon­tur z wypeł­nie­niem, ): czę­sto­tli­wość nakłuć do 420 ude­rzeń na sekun­dę, wyjąt­ko­wa szyb­kość pra­cy, rów­no­mier­ność, czę­sto­tli­wośćRead More →