Jest to zabieg, pole­ga­ją­cy na nada­niu natu­ral­nym brwiom opty­mal­ne­go dla nich kształ­tu pęse­tą lub pęse­tą i nożycz­ka­mi oraz podkreśœlenie ich hen­ną w wybra­nym, natu­ral­nym odcie­niu, jeże­li jest to koniecz­ne. Bra­na jest pod uwa­gę przede wszyst­kim budo­wa twa­rzy oraz natu­ral­na linia i kie­ru­nek roœśnięcia w łuku wło­sków. Sty­li­za­cję brwi możesz rów­nież potrak­to­wać jako etap adap­ta­cyj­ny przed wyko­na­niem maki­ja­żu per­ma­nent­ne­go. Cena: 49zł Zobacz, jak bar­dzo się zmie­nia opra­wa oczu poprzez umie­jęt­ny i pro­fe­sjo­nal­ny dobór kształ­tu i kolo­ru brwi. Wsta­wiam fot­kę, któ­rą uda­ło mi się zro­bić przed i bezpoœśrednio po zabie­gu. Dzię­ku­ję p. Kami­li za poœświęcenie chwi­li cza­su dla obiek­ty­wu. Po tym pierw­szym zabie­gu wystar­czy tyl­ko regu­lar­nie co 34 tygo­dnie przy­cho­dzić na regu­la­cję i hen­nęRead More →