Cen­nik

Two­je korzy­ści, gdy jesteś z Bio Stu­dio Agnes

 • za każ­de wyda­ne 10zł otrzy­mu­jesz punk­ty (1pkt to 1zł), przy czym jed­no­ra­zo­wo nie wię­cej niż 20 punktów 
 • za każ­dą pole­co­ną przez Cie­bie oso­bę otrzy­mu­jesz jej punk­ty za 1-szy zabieg
 • uzbie­ra­ne punk­ty wyko­rzy­stu­jesz kie­dy chcesz na dowol­ny wybra­ny zabieg, z wyjąt­kiem sola­rium i prze­kłu­wa­nia sys­te­mem STUDEX
Wszyst­kie zabie­gi z wyj. sola­rium, STUDEX
z punk­ta­mi bez punk­tów
Zbie­ra­nie punk­tów12-sty zabieg gra­tis lub dowol­ny inny wybra­ny zabieg, któ­re­go war­tość rów­na się licz­bie zebra­nych punktów 10% 0%
dodat­ko­wo
Kosme­to­lo­gia” i Mode­lo­wa­nie owa­lu twa­rzy i rzeź­bie­nie ciała”
cyklicz­ny kar­net, co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty 26% 16%
Przy płat­no­ści z góry za kar­net 5 zab. + 30% raba­tu + punk­ty 40% 30%
dodat­ko­wo
Elek­tro­sty­mu­la­cja” i Dre­naż limfatyczny”
Przy płat­no­ści z góry za kar­net 10 zab + 40% raba­tu + punkty 50% 40%
 • ist­nie­je moż­li­wość zmia­ny cen w sto­sun­ku do cen wid­nie­ją­cych w cen­ni­kach, ulot­kach i innych for­mach dru­ko­wa­nych. Aktu­al­ne ceny ZAWSZE znaj­du­ją się na www​.bio​stu​dio​agnes​.com w dzia­le CEN­NIK.
 • w przy­pad­ku pro­mo­cji, raba­tów z innych źró­deł niż na www​.bio​stu​dio​agnes​.com powo­ły­wać się na ten por­tal, na któ­rym zna­le­zio­no ofer­tę PRO­MO­CYJ­NĄ Bio Stu­dio Agnes
 • kar­ne­ty jeśli nie zazna­czo­no ina­czej są waż­ne mak­sy­mal­nie rok

Kom­pu­te­ro­wa ana­li­za kształ­tu twa­rzy i kolorystyczna 

Pakiet ana­li­za kolo­ry­stycz­na + struk­tu­ral­na twa­rzy + wydruk wyniku GRA­TIS do pakie­tu „META­MOR­FO­ZA
Pakiet ana­li­za kolo­ry­stycz­na + struk­tu­ral­na twa­rzy + wydruk wyniku 299
Ana­li­za kolo­ry­stycz­na kom­pu­te­ro­wa + wydruk wyniku 199
Ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy kom­pu­te­ro­wa + wydruk wyniku 199

Meta­mor­fo­za” – pakiety:

Pakiet pod­sta­wo­wy:
 • ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy i kolo­ry­stycz­na – okre­śle­nie Two­jej gamy kolo­ry­stycz­nej, kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust oraz omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych (ok 2h);
 • kolo­ry­za­cja i strzy­że­nie (ok 24h).
wło­sy do ramion 299
wło­sy za ramiona 399
wło­sy za łopatki 499
Pakiet roz­sze­rzo­ny:
 • ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy i kolo­ry­stycz­na – okre­śle­nie Two­jej gamy kolo­ry­stycz­nej, kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust oraz omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych (ok 2h);
 • kolo­ry­za­cja i strzy­że­nie oraz pokaz kil­ku wer­sji ucze­sa­nia na co dzień i na wie­czór (ok 24h);
 • prze­dłu­że­nie i zagęsz­cze­nie rzęs – do wybo­ru 1:1, 2D, 3D (ok. 2h).
wło­sy do ramion 349
wło­sy za ramiona 449
wło­sy za łopatki 549
Pakiet luk­su­so­wy:
 • ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy i kolo­ry­stycz­na – okre­śle­nie Two­jej gamy kolo­ry­stycz­nej, kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust oraz omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych (ok 2h);
 • kolo­ry­za­cja i strzy­że­nie (ok 24h);
 • pro­po­zy­cja maki­ja­żu dzien­ne­go i wie­czo­ro­we­go , pokaz korek­ty kształ­tu twa­rzy, ust i oczu (1,52h);
 • dobór kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych do twa­rzy i cia­ła, dobór kosme­ty­ków kolo­ro­wych do maki­ja­żu (ok 0,5h);
 • prze­dłu­że­nie i zagęsz­cze­nie rzęs – do wybo­ru 1:1, 2D, 3D (ok. 2h);
 • sesja zdję­cio­wa – repor­taż z meta­mor­fo­zy (0,5h).
wło­sy do ramion 499
wło­sy za ramiona 599
wło­sy za łopatki 699
Dodat­ko­wo:
każ­dy uczest­nik pro­gra­mu „META­MOR­FO­ZA” zysku­je dodat­ko­we korzy­ści w posta­ci udzie­le­nia raba­tu 50% na pozo­sta­łe usłu­gi Bio Stu­dio Agnes np. mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa Der­ma­Pen, maki­jaż per­ma­nent­ny itp.

Stu­dio fry­zur i koloryzacji

Strzy­że­nie damskie od 39
Strzy­że­nie z mode­lo­wa­niem lub prostowaniem od 49
Strzy­że­nie męskie maszynką od 19
Strzy­że­nie męskie od 29
Kolo­ry­za­cja pełna od 99
Kolo­ry­za­cja peł­na + strzy­że­nie + modelowanie od 129
Kolo­ry­za­cja peł­na + modelowanie od 99
Kolo­ry­za­cja peł­na + strzyżenie od 99
Bale­ja­ge jednokolorowy od 99
Bale­ja­ge dwukolorowy od 119
Bale­ja­ge jed­no­ko­lo­ro­wy + strzy­że­nie + modelowanie od 129
Bale­ja­ge dwu­ko­lo­ro­wy + strzy­że­nie + modelowanie od 149
Pasma roz­ja­śnia­ją­ce od 89
Pasma roz­ja­śnia­ją­ce + strzy­że­nie + modelowanie od 119
Pasma roz­ja­śnia­ją­ce + modelowanie od 99
Pasma roz­ja­śnia­ją­ce + strzyżenie od 99
Trwa­ła ondulacja od 89
Trwa­ła ondu­la­cja + strzy­że­nie + modelowanie od 119
Trwa­ła ondu­la­cja + strzyżenie od 99
Mode­lo­wa­nie od 59
Upię­cie od 69
Ceny do uzgod­nie­nia, gdyż zale­żą od dłu­go­ści i gru­bo­ści włosów

Sola­rium

1 sesja, 10-ta sesja gra­tis* 1min 1,20
kar­net 50 zł + 5min gra­tis (55min) 1min 0,90
kar­net 80zł + 10min gra­tis (90min) 1min 0,88
kar­net 100zł+25min gratis+szaszetka gratis 1min 0,80
*10-ta sesja gra­tis – śred­nia minut z 9 sesji

Pig­men­ta­cja

PO KAŻ­DYM ZABIE­GU PIG­MEN­TA­CJI skó­ra jest pod­da­na TERA­PEU­TYCZ­NE­MU DZIA­ŁA­NIU ŚWIA­TŁA PUR­PU­RO­WE­GO (połą­cze­nie tera­peu­tycz­ne­go dzia­ła­nia świa­tła czer­wo­ne­go i nie­bie­skie­go). Co za tym idzie?… Dal­sza mini­ma­li­za­cja bólu, obrzę­ku, a mak­sy­ma­li­za­cja pro­ce­su goje­nia się…

Tatu­aż od 199
Bio­ta­tu­aż (tatu­aż permanentny) od 299
Tatu­aż z Jaguy, brokatowy od 49
Ceny do uzgod­nie­nia, gdyż zale­żą od wiel­ko­ści sza­blo­nu i ilo­ści wypełnienia
Maki­jaż permanentny
kre­ska gór­na przy rzęsach 299
kre­ska gór­na typu eyeliner 399
kre­ska dol­na przy rzęsach 299
kre­ska gór­na i dol­na przy rzęsach 499
kre­ska gór­na typu eyeli­ner i dolna 549
kon­tur ust z cieniowaniem 599
kon­tur ust z wypełnieniem 799
brwi meto­dą piór­ko­wą (włos włos) 599
brwi meto­dą cieniowania 599
W cenę wcho­dzi dru­ga wizy­ta kon­tro­l­na i korek­ta w prze­dzia­le od 1 mie­sią­ca do 3 mie­się­cy po zabiegu
Wzmoc­nie­nie barw­ni­ka do roku po zabiegu
kre­ska górna 149
kre­ska dolna 149
kre­ska gór­na i dol­na, kre­ska gór­na typu eyeliner 249
usta 299
brwi 299
Wzmoc­nie­nie barw­ni­ka po roku do dwóch lat od zabiegu
kre­ska górna 199
kre­ska dolna 199
kre­ska gór­na i dolna 299
usta 399
brwi meto­dą piórkową 399
brwi meto­dą cieniowania 399

Der­ma­Pen – mezo­te­ra­pia mikroigłowa 

Poje­dyń­czy zabieg, czas 60 lub 120 min:
 • Peeling kawi­ta­cyj­ny lub mikro­der­ma­bra­zja lub enzy­ma­tycz­ny lub kwas migdałowy
 • Znie­czu­le­nie (od 10 do 20 min),
 • der­ma­pen (mikro­na­kłu­wa­nie),
 • ampuł­ka lub mezo­kok­tajl wie­lo­skład­ni­ko­wy w zależ­no­ści od potrzeb skóry
 • foto­te­ra­pia
twarz 299
oko­li­ce oczu
199
kpl.: twarz i szyja 399
kpl.: twarz, szy­ja i dekolt 499
Seria 3 zabie­gów, zale­ca­ny odstęp oko­ło 12 miesiące
j.w. twarz 760
oko­li­ce oczu 500
kpl.: twarz, i szyja 980
kpl.: twarz, szy­ja i dekolt 1220
Seria 5 zabie­gów, zale­ca­ny odstęp oko­ło 12 miesiące
j.w. twarz 960
oko­li­ce oczu 700
kpl.: twarz i szyja 1180
kpl.: twarz, szy­ja i dekolt 1420

Kol­czy­ko­wa­nie ciała

Prze­kłu­cie uszu
 • kul­ka 3mm/​4mm
69
 • bry­lant w opra­wie 3mm/​4mm
89
 • sto­krot­ka
99
 • bry­lant lub pereł­ka w łapkach
119
Prze­kłu­cie nosa 99
kon­sul­ta­cja, kon­takt po zabiegu gra­tis
Koniecz­na rezer­wa­cja ter­mi­nu lub konsultacji

Sty­li­za­cja brwi i rzęs

Sty­li­za­cja brwi 49
Trwa­ła na rzę­sy (+ hen­na + na życze­nie sty­li­za­cja brwi)
99
Prze­dłu­ża­nie, zagęsz­cza­nie rzęs
Prze­dłu­że­nie rzęs meto­dą 1:1, 2D, 3D (jedwab­ne lub min­ka) w zależ­no­ści od potrzeb
Prze­dłu­że­nie rzęs (peł­na aplikacja) 199
Uzu­peł­nie­nie rzęs co 34 tygodnie 99
Prze­dłu­że­nie rzęs meto­dą 1:1, 2D, 3D (100% nor­ka sybe­ryj­ska) w zależ­no­ści od potrzeb
Prze­dłu­że­nie rzęs (peł­na aplikacja) 299
Uzu­peł­nie­nie rzęs co 3 -4 tygodnie 149
Prze­dłu­że­nie rzęs meto­dą Rus­sian Volu­me lub Hol­ly­wo­od Effect (od 4D do mak­sy­mal­ne­go zagęszczenia)
Prze­dłu­że­nie i zagęsz­cze­nie rzęs (peł­na aplikacja) 349
Uzu­peł­nie­nie rzęs co 3 tygodnie 249
Usu­nię­cie rzęs
Do poło­wy aplikacji 29
Ponad poło­wa aplikacji 49
usu­nię­cie przy jed­no­cze­snej apli­ka­cji nowych rzęs gra­tis
UWA­GA! Przy pierw­szym zabie­gu prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cze­nia rzęs otrzy­mu­jesz jed­no­ra­zo­wo gratis:
 1. Mikrosz­czo­tecz­kę do usu­wa­nia maki­ja­żu: eyeli­ner, tusz, cień;
 2. Szczo­tecz­kę do cze­sa­nia prze­dłu­żo­nych rzęs;
 3. Instruk­cję postę­po­wa­nia z dokle­jo­ny­mi rzę­sa­mi na piśœmie.

Sty­li­za­cja paznokci:

Pie­lę­gna­cja paznokci:
Paznok­cie hybryda
mani­cu­re hybrydowe 79
pedi­cu­re hybrydowe 119
mani­cu­re i pedi­cu­re hybry­do­we – kpl. 198
Paznok­cie naturalne
Dło­nie
mani­cu­re + malo­wa­nie kolor/​french 39
malo­wa­nie paznok­ci dło­ni kolor/​french 19
para­fi­na na dłonie 49
SPA Dło­ni – peeling, odsu­nię­cie sko­rek, opi­ło­wa­nie paznok­ci, maska dopa­so­wa­na do sta­nu dło­ni, oklu­zja, krem odżywczy 79
Sto­py
Pedi­cu­re z malo­wa­niem kolor/​french 59
Malo­wa­nie stóp kolor/​french 29
SPA Stóp – usu­nię­cie zro­go­wa­cia­łe­go naskór­ka fre­zar­ką oraz skó­rek w razie potrze­by, peeling, maska dosto­so­wa­na do potrzeb, oklu­zja, krem 89
Paznok­cie akryl/​żel
Akryl/​żel 99
Akryl/​żel + zdobienia/​wtopienia/​hybryda 149

Mode­lo­wa­nie owa­lu twa­rzy i rzeź­bie­nie ciała

cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 10 zabie­gów 40% raba­tu + punk­ty
BIO SKIN LIFT (lifting bez skalpela)
BIO SKIN LIFT (lifting bez skalpela) twarz 89
twarz, szy­ja 139
twarz, szy­ja, dekolt 189
Elek­tro­sty­mu­la­cja – ciało
1 zabieg 1min 1,99
kar­net 5 zab., rabat 30% (150min) + punk­ty 1min 1,39
kar­net 10 zab., rabat 40% (300min) + punk­ty 1min 1,19
Dre­naż lim­fa­tycz­ny – ciało
1 zabieg 1min 1,99
kar­net 5 zab., rabat 30% (150min) + punk­ty 1min 1,39
kar­net 10 zab., rabat 40% (300min) + punk­ty 1min 1,19
Naj­więk­sze natę­że­nie to max. 3 razy w tygodniu

Kosme­to­lo­gia

cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
Mikro­der­ma­bra­zja
Mikro­der­ma­bra­zja + serum/​ampułka twarz 59
twarz, szy­ja, dekolt 79
Mikro­der­ma­bra­zja + mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa z serum + krem wykończeniowy twarz 119
twarz, szy­ja, dekolt 159
Mikro­der­ma­bra­zja + mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa z serum + maska/​algi + krem wykoń­cze­nio­wy + mine­ral­ny make up no make up twarz 159/​189
twarz, szy­ja, dekolt 199/​229
Mikro­der­ma­bra­zja + serum/​ampułka ple­cy – gór­na część 149
ple­cy – dol­na część 149
Peeling kawi­ta­cyj­ny, sonoforeza
Peeling kawi­ta­cyj­ny twarz 49
twarz, szy­ja, dekolt 79
Peeling kawi­ta­cyj­ny + sono­fo­re­za z serum + krem wykończeniowy twarz 79
twarz, szy­ja, dekolt 119
Peeling kawi­ta­cyj­ny + sono­fo­re­za z serum + maska/​algi + krem wykoń­cze­nio­wy + mine­ral­ny make up no make up twarz 119/​149
twarz, szy­ja, dekolt 179/​199
Mezo­te­ra­pia bezigłowa
Mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa z serum twarz 59
twarz, szy­ja, dekolt 79
inne czę­ści ciała 99
POL­SKI PEELING ZIO­ŁO­WYZŁO­TY METAL
POL­SKI PEELING ZIOŁOWY twarz 249*
dekolt 249*
twarz, dekolt 349*
ramio­na 299*
ple­cy 349*
*cena obej­mu­je dwie wizyty
Peelin­gi AHA
kwas Mig­da­ło­wy, twarz/​dekolt 149
kwas Gli­ko­lo­wy 70%, pH 0,8 – efekt jak naj­moc­niej­szy kwas TCA 30%, twarz/​dekolt 149
Mul­ti-Fru­it AHA 50% – mie­sza­ni­na kwa­sów AHA, twarz/​dekolt 149
Duobra­zja
Mikro­der­ma­bra­zja + wybra­ny peeling AHA twarz 159
dekolt 159
twarz, dekolt 199