Mezoterapia mikroigłowa Dermapen

Der­ma­Pen – mezo­te­ra­pia mikroigłowa

Der­ma­Pen do mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej to wie­lo­za­da­nio­we urzą­dze­nie, któ­re posia­da cer­ty­fi­kat FDACE oraz zdo­by­ło pre­sti­żo­wą nagro­dę BEST MEDI­CAL DEVI­CE Las Vegas w kwiet­niu 2012. Der­ma­Pen jest alter­na­ty­wą lase­rów frak­cyj­nych i radio­fre­kwen­cji RF, ponieważ:

 • nie wywo­łu­je powsta­nia w skó­rze wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry i nie wyka­zu­je stre­fy abla­cji i koagu­la­cji (a to jest zasa­da lub dzia­ła­nie ubocz­ne innych urządzeń);
 • nie pro­wa­dzi do sta­nów zapal­nych skó­ry, a następ­nie do hiper­pig­men­ta­cji (prze­bar­wień) skóry.

Dla­cze­go?

Bo w zabie­gach Der­ma­Pe­nem nie zacho­dzi zja­wi­sko koagu­la­cji bia­łek naskór­ka i kapi­lar, nie ma stref mar­twi­cy tka­nek na sku­tek dzia­ła­nia wyso­kich tem­pe­ra­tur, nie ma dena­tu­ra­cji bia­łek głęb­szych warstw skó­ry. A wszyst­ko to z zacho­wa­niem pod­sta­wo­we­go wzor­ca frak­cyj­ne­go mikro­ra­nek. Wyko­rzy­stu­je się tu sys­tem mikro­na­kłuć skó­ry za pomo­cą wymien­nych, jed­no­ra­zo­wych, ste­ryl­nych kar­tri­dży (skła­da się z 9 lub 12 igie­łek). Zabieg pole­ga na kon­tro­lo­wa­nym mikro­na­kłu­wa­niu skó­ry o regu­lo­wa­nej głębokoœci od 0,2 mm do 2,2 mm oraz prędkośœci pra­cy igieł. Pierw­sze widocz­ne efek­ty są już po jed­nym zabie­gu, a powrót do życia publicz­ne­go moż­li­wy jest już następ­ne­go dnia (w przy­pad­ku zabie­gów wyso­ko­stę­żo­ny­mi kwa­sa­mi AHA czy lase­rem powrót moż­li­wy dopie­ro po oko­ło 34 dniach). Skó­ra zaczy­na się rege­ne­ro­wać. Pobu­dzo­ne są natu­ral­ne pro­ce­sy auto­od­no­wy w skó­rze właśœciwej, czy­li nad­bu­do­wy nowe­go kola­ge­nu i ela­sty­ny oraz two­rze­nia nowych naczyń krwionoœśnych, któ­re odpo­wia­da­ją za pra­wi­dło­we zaopa­trze­nie tka­nek w sub­stan­cje odżyw­cze. Zaini­cjo­wa­ne pro­ce­sy w skó­rze dosko­na­le poma­ga­ją zwal­czyć efek­ty sta­rze­nia się skó­ry: zmarszcz­ki, brak jędrnośœci czy utra­ta owa­lu twa­rzy. Bli­zny czy roz­stę­py rów­nież nie sta­no­wią pro­ble­mu. Dodat­ko­wo nakłu­wa­na skó­ra otwie­ra frak­cyj­nie sze­reg mikro­ka­na­łów, któ­re pozo­sta­ją otwar­te przez 20 min po wyko­na­niu zabie­gu i pozwa­la na wnik­nię­cie sub­stan­cji aktyw­nych (mezo­kok­taj­li) w głąb skó­ry w ilośœci kil­ka­set razy więk­szej niż w przy­pad­ku skó­ry bez mikro­na­kłuć. Odpo­wied­nio dobra­ne pre­pa­ra­ty sta­no­wią sku­tecz­ną broń w wal­ce z róż­ny­mi defek­ta­mi skó­ry. Do rege­ne­ra­cji skó­ry pro­wa­dzi nawet samo nakłu­wa­nie skó­ry (poni­żej 1 mm) bez apli­ka­cji aktyw­nych skład­ni­ków. Podob­nie jak w przy­pad­ku tera­pii lase­ro­wej abla­cyj­nej i nie­abla­cyj­nej, radio-fre­kwen­cji (szok ter­micz­ny) i elek­tro­po­ra­cji (nie­któ­re impul­sy prą­du gal­wa­nicz­ne­go) nakłu­cia wywo­łu­ją mikro­usz­ko­dze­nia, na któ­re skó­ra reagu­je w pro­ce­sie inten­syw­ne­go goje­nia. Wzra­sta częstotliwośœć podzia­łów fir­bro­bla­stów, te zaœś wytwa­rza­ją więk­sze iloœści kola­ge­nu, ela­sty­ny oraz kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Głę­bo­kie nakłu­cia poni­żej 1,5 mm pro­wa­dzą do mikro-krwa­wie­nia i akty­wa­cji wła­snych czyn­ni­ków wzro­stu przez płyt­ki krwi w celu głę­bo­kiej prze­bu­do­wy tka­nek. Aby dys­kom­fort zabie­gu był jak naj­bar­dziej mini­mal­ny sto­su­je się znie­czu­le­nie. Jed­nak nie wszy­scy klien­ci życzą sobie znie­czu­le­nia – ból nie jest zbyt duży.

Zale­ty mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej DermaPen:

 • brak efek­tu prze­ry­so­wa­nej twa­rzy, nadmu­cha­nych policz­ków czy opuch­nię­tych ust;
 • posia­da wymien­ne jed­no­ra­zo­we koń­ców­ki (kar­tri­dże) zawie­ra­ją­ce 9 lub 12 igiełek;
 • możliwośœć zmia­ny długoœści igły pod­czas trwa­nia zabie­gu w zakre­sie od 0,25mm do 2mm (znacz­na prze­wa­ga nad derma-rollerami);
 • bez­piecz­ny, mało inwa­zyj­ny oraz testo­wa­ny klinicznie;
 • prze­zna­czo­ny dla każ­de­go typu cery;
 • umoż­li­wia zasto­so­wa­nie na każ­dej par­tii cia­ła (twarz, szy­ja, dekolt, skó­ra gło­wy, dło­nie, ciało);
 • krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji oraz mini­mal­ny dys­kom­fort pod­czas pro­ce­su gojenia;
 • pozwa­la na wyko­na­nie zabie­gu nie­za­leż­nie od pory roku czy temperatury;
 • nie uwraż­li­wia skó­ry na pro­mie­nie UV;
 • zwięk­sza pene­tra­cję skład­ni­ków aktyw­nych w głąb skóry;
 • dłu­go­trwa­ły rezultat;
 • efek­ty widocz­ne już po jed­nym zabiegu.

Efek­ty:

 • widocz­ne spły­ce­nie zmarszczek;
 • pogru­bie­nie skó­ry i wzrost elastycznośœci i sprężystośœci;
 • natu­ral­na sty­mu­la­cja pro­duk­cji kola­ge­nu i elastyny;
 • zmniej­sze­nie porów w skórze;
 • zna­czą­ce zmniej­sze­nie blizn róż­ne­go pocho­dze­nia (potrą­dzi­ko­we, opa­rze­nio­we, chirurgiczne);
 • stop­nio­wa reduk­cja przebarwień;
 • wyraŸźnie odmło­dzo­na skóra;
 • niwe­lo­wa­nie rozstępów;
 • zapo­bie­ga­nie łysieniu.

Wska­za­nia:

 • popra­wa jakośœci skó­ry zwiot­cza­łej i z utra­tą elastycznośœci;
 • spły­ce­nie zmarsz­czek mimicz­nych oraz bruzd;
 • zmarszcz­ki dekol­tu i inne drob­ne na dużych powierzch­niach ciała;
 • ujędr­nie­nie i lifting skó­ry (likwi­da­cja tzw. „cho­mi­ków”);
 • odmła­dza­nie dłoni;
 • roz­stę­py we wszyst­kich oko­li­cach cia­ła i nie­za­leż­nie od tego jak dłu­go je masz;
 • bli­zny potrądzikowe;
 • zmniej­sze­nie roz­sze­rzo­nych porów;
 • wor­ki i cie­nie pod oczami;
 • hiper­pig­men­ta­cje i rozjaśœnienie skóry;
 • zagęsz­cze­nie skó­ry i jej głę­bo­kie nawil­że­nie poprzez induk­cję syn­te­zy i nad­bu­do­wę kolagenu;
 • łysie­nie i prze­rze­dze­nie włosów.

Prze­ciw­wska­za­nia do mezo­te­ra­pii mikroigłowej:

 • sta­ny wiru­so­we, bak­te­ryj­ne, grzy­bi­cze skó­ry w miej­scu zabiegowym;
 • cho­ro­by nowo­two­ro­we skóry;
 • skó­ra bar­dzo naczyn­ko­wa i trą­dzik różo­wa­ty w sta­nie aktywnym;
 • przyj­mo­wa­nie œśrod­ków prze­ciw­za­krze­po­wych (np. Aspiryna);
 • przyj­mo­wa­nie w dużych daw­kach kor­ty­ko­ste­ro­idów (do 4 tygo­dni po zakończeniu);
 • aler­gia na skład­ni­ki kok­taj­li suple­men­tu­ją­cych skórę;
 • nie­usta­bi­li­zo­wa­na cukrzyca;
 • cią­ża, kar­mie­nie piersią;
 • botox, wypeł­nia­cze (3 tygo­dnie po zabiegu);
 • bli­zny poope­ra­cyj­ne i po prze­szcze­pach (bezpośœrednio po 3 miesiącach).
Der­ma­Pen – mezo­te­ra­pia mikroigłowa 
Poje­dyń­czy zabieg, czas 60 lub 120 min:
 • Peeling kawi­ta­cyj­ny lub mikro­der­ma­bra­zja lub enzy­ma­tycz­ny lub kwas migdałowy
 • Znie­czu­le­nie (od 10 do 20 min),
 • der­ma­pen (mikro­na­kłu­wa­nie),
 • ampuł­ka lub mezo­kok­tajl wie­lo­skład­ni­ko­wy w zależ­no­ści od potrzeb skóry
 • foto­te­ra­pia
twarz 299
oko­li­ce oczu
199
kpl.: twarz i szyja 399
kpl.: twarz, szy­ja i dekolt 499
Seria 3 zabie­gów, zale­ca­ny odstęp oko­ło 12 miesiące
j.w. twarz 760
oko­li­ce oczu 500
kpl.: twarz, i szyja 980
kpl.: twarz, szy­ja i dekolt 1220
Seria 5 zabie­gów, zale­ca­ny odstęp oko­ło 12 miesiące
j.w. twarz 960
oko­li­ce oczu 700
kpl.: twarz i szyja 1180
kpl.: twarz, szy­ja i dekolt 1420

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *