Histo­ria Bio Stu­dio Agnes

Bio Stu­dio Agnes zaczy­nał jako mobil­ny salon kre­owa­nia wize­run­ku, któ­ry brał udział przy sesjach zdję­cio­wych jako wiza­ży­sta i sty­li­sta fry­zur. Odpo­wia­dał za wygląd mode­lek i mode­li, czu­wał nad maki­ja­ża­mi foto­gra­ficz­ny­mi oraz fry­zu­ra­mi w cza­sie sesji. Na rynek foto­gra­fów, wiza­ży­stów, fry­zje­rów tra­fił przez przy­pa­dek. Wszyst­ko zaczę­ło się w 2003 r. Nawią­zał wte­dy pierw­szy kon­takt ze świa­tem modo­wym. Uczest­ni­czył w wybo­rach Miss Deaf Poland, a następ­nie repre­zen­to­wał Pol­skę w Pra­dze na Miss Deaf World. Oso­bi­ście zna­lazł się pod opie­ką wiza­ży­stów, sty­li­stów oraz projektantów.

Wte­dy naro­dził się pomysł stwo­rze­nia wła­sne­go salo­nu kre­owa­nia wize­run­ku pod nazwą Bio Stu­dio Agnes. W 2009 r. pomy­sło­daw­ca wziął udział w kon­kur­sie Mło­dzi w Łodzi” orga­ni­zo­wa­nym przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Łodzi. Zajął II miej­sce w kate­go­rii ogól­nej. Wię­cej infor­ma­cji w Gaze­cie Wybor­czej” http://​lodz​.wybor​cza​.pl/​l​o​d​z​/​1​,​35136​,​6758202​,​_​M​l​o​d​z​i​_​w​_​L​o​d​z​i​_​_​o​t​w​i​e​r​a​j​a​_​f​i​r​m​y​.​h​t​m​l​?​d​i​s​a​b​l​e​R​e​d​i​r​e​c​t​s​=​t​rue i na stro­nie Mło­dzi w Łodzi” https://​mlo​dziw​lo​dzi​.pl/​m​l​o​d​z​i​-​z​-​p​o​m​y​s​l​e​m​-​n​a​-​b​i​z​n​es/

Od tam­tej pory salon kre­owa­nia wize­run­ku jest roz­wi­ja­ny i w spo­sób cią­gły pod­no­si kwa­li­fi­ka­cje oraz na bie­żą­co śle­dzi i wpro­wa­dza nowo­ści bran­ży kosme­tycz­nej, fry­zjer­skiej i sola­ryj­nej . Do wybo­ru mamy pełen wachlarz usług: maki­jaż per­ma­nent­ny, prze­dłu­ża­nie rzęs (1:1, 2D, 3D), obję­to­ścio­we zagęsz­cza­nie rzęs (Rus­sian Volu­me, Hol­ly­wo­od Effect), trwa­ła na rzę­sy, fry­zjer­stwo, sty­li­za­cja fry­zur, sty­li­za­cja paznok­ci, kosme­to­lo­gia, opa­la­nie, maki­jaż foto­gra­ficz­ny, maki­jaż ślub­ny, kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do ślu­bu. Współ­pra­cu­je też ści­śle ze spraw­dzo­ny­mi fotografami.

Bio Stu­dio Agnes za cel obrał zapew­nie­nie cało­ścio­wej opie­ki w zakre­sie kre­owa­nia wize­run­ku i reali­za­cji pro­gra­mu anti-age­ing (kosme­to­lo­gia).

Nad­zór nad salo­nem Bio Stu­dio Agnes spra­wu­je mgr inż Agniesz­ka Nowa­kow­ska. Jest absol­went­ką Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej na kie­run­ku Tech­no­lo­gia Che­micz­na w zakre­sie Che­mii aro­ma­tów i surow­ców kosme­tycz­nych, kosme­to­lo­giem po stu­diach pody­plo­mo­wych w Wyż­szej Szko­le Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy w Pozna­niu. Ma też przy­go­to­wa­nie peda­go­gicz­ne i mery­to­rycz­ne zdo­by­te na dru­gich stu­diach pody­plo­mo­wych. Jest instruk­to­rem i nauczy­cie­lem kosme­ty­ki upiększającej.

Naj­więk­sza nagro­da dla Bio Stu­dio Agnes to satys­fak­cja i zado­wo­le­nie klientów.

A oto nasza dewi­za życiowa:

Poka­zuj pięk­no, man­ka­men­ty ukrywaj