Kosme­ty­ki do sola­rium a kosme­ty­ki na plażę

Róż­ni­ce pomię­dzy sola­rium a słoń­cem natu­ral­nym są róż­no­rod­ne. Sola­rium kopiu­je spek­trum śœwietlne słoń­ca i wywo­łu­je w skó­rze podob­ne reak­cje opa­la­ją­ce. Dodat­ko­wo sola­rium pro­po­nu­je nie­za­leż­nie od pogo­dy, pory dnia i miej­sca możliwośœć uzy­ska­nia zdro­wej opa­le­ni­zny. Poprzez pre­cy­zyj­ny dobór siły i długośœci naœświetlania przy­czy­nia­my się do uzy­ska­nia pożą­da­nej opa­le­ni­zny bez wywo­ły­wa­nia opa­rze­nia sło­necz­ne­go. Wpraw­dzie róż­ne sola­ria wyka­zu­ją lek­ko róż­nią­ce się od sie­bie spek­tra ultra­fio­le­to­we, tak że zgod­nie z pożą­da­nym oddzia­ły­wa­niem efek­ty foto­bio­lo­gicz­ne są moc­niej lub sła­biej podkreśœlone niż ma to miej­sce w przy­pad­ku natu­ral­ne­go słoń­ca. Rów­nież słoń­ca nie moż­na postrze­gać jako sta­łej, ponie­waż pro­mie­nio­wa­nie ultra­fio­le­to­we zależ­ne jest od szerokoœci geo­gra­ficz­nej, pory roku, a ponad­to pod­le­ga wpły­wom takich czyn­ni­ków jak cho­ciaż­by wysokoœść, chmu­ry, oto­cze­nie; np. śœnieg lub woda (zja­wi­sko odbi­cia śœwiatła). Róż­ni­ce w spek­trum mają wpływ na opa­le­ni­znę. Zatem moż­na cał­kiem pre­cy­zyj­nie uzy­skać róż­ne, pożą­da­ne efekty.

Źró­dło: http://​www​.​e​-sola​rium​.pl/​a​b​c​-​s​o​l​a​r​i​u​m​.​php

Bazu­jąc na powyż­szym pamię­taj, że kosme­tyk do opa­la­nia w sola­rium to nie ten sam, co sto­so­wa­ny na pla­ży”. Są to dwa róż­ne kosme­ty­ki o zupeł­nie innym skła­dzie che­micz­nym i działaniu…

Kosme­tyk sto­so­wa­ny do kąpie­li sło­necz­nych, na pla­ży ma za zada­nie przede wszyst­kim ogra­ni­czyć ryzy­ko popa­rzeń sło­necz­nych. Sto­su­je się w nim fil­try UV, odbi­ja­ją­ce pro­mie­nie UVBUVA, przez co spo­wal­nia pro­ces brą­zo­wie­nia się skó­ry. Nato­miast zada­niem kosme­ty­ku sola­ryj­ne­go” jest przy­śpie­sze­nie pro­ce­su opa­la­nia, a dzia­ła­nie chro­nią­ce przed foto­sta­rze­niem zapew­nia­ją prze­ciw­u­tle­nia­cze zawar­te w skła­dzie. Nie zawie­ra więc fil­trów UV. W skła­dzie kosme­ty­ków sola­ryj­nych są sub­stan­cje, któ­re wzmac­nia­ją zabar­wie­nie skó­ry (przyśœpieszacze i bron­ze­ry), oraz skład­ni­ki pie­lę­gna­cyj­ne, nawil­ża­ją­ce i zwal­cza­ją­ce wol­ne rod­ni­ki (istot­ne zna­cze­nie ma tu zawartośœć wit. C – prze­ciw­u­tle­nia­cza w skła­dzie i jej stę­że­nie). Efek­ty są widocz­ne już po pierw­szej sesji opa­la­nia. Dzię­ki temu czas pod­da­wa­nia skó­ry naœświetlaniu się skraca.

Nie uży­waj w sola­rium kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV do opa­la­nia na słoń­cu. Rów­nież do opa­la­nia na słoń­cu nie uży­waj kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych do opa­la­nia w solarium.

Kosme­ty­ki sola­ryj­ne spra­wia­ją, że opa­la­nie jest bezpieczniejsze?

Tak. Po pierw­sze, skra­ca­ją czas opa­la­nia. Przy­śpie­sza­ją pro­ces brą­zo­wie­nia skó­ry (dostar­cza­ją budul­ca do wytwa­rza­nia pig­men­tu), chro­nią ją przed podraż­nie­nia­mi, zaczer­wie­nie­niem, utra­tą wil­go­ci, elastycznoœści i pro­ce­sa­mi foto­sta­rze­nia poprzez neu­tra­li­za­cję wol­nych rod­ni­ków. Prze­dłu­ża­ją też okres utrzy­my­wa­nia się opa­le­ni­zny. Tu szcze­gól­ną rolę speł­nia­ją pre­pa­ra­ty do sto­so­wa­nia po opa­la­niu. Prze­dłu­ża­ją żywot­no­ąść opa­le­ni­zny i rege­ne­ru­ją skórę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *