Maki­jaż per­ma­nent­ny – co to jest i jak dłu­go się trzyma?

Maki­jaż per­ma­nent­ny jest alter­na­ty­wą do tra­dy­cyj­ne­go maki­ja­żu. Jest prze­zna­czo­ny dla aktyw­nych kobiet, któ­re nie mają cza­su wyko­ny­wać poran­ny maki­jaż i/​lub kon­tro­lo­wać go w cią­gu dnia. Wska­za­ny dla kobiet któ­re chcą wyglą­dać pięk­nie przez cały czas bez wzglę­du na porę dnia i nocy.

Tego typu zabieg umoż­li­wia sko­ry­go­wa­nie man­ka­men­tów uro­dy np. sko­ry­go­wa­nie linii ust, ich uwy­dat­nie­nie i powięk­sze­nie oraz wypeł­nie­nie dowol­nym kolo­rem. Moż­na rów­nież sko­ry­go­wać brwi, linie oka. Kosme­tycz­nym celem maki­ja­żu per­ma­nent­ne­go jest wynik osta­tecz­ny, któ­ry będzie pod­kre­ślał natu­ral­ną uro­dę lub kory­go­wał drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści. Maki­jaż per­ma­nent­ny powi­nien pozo­sta­wać w har­mo­nii z natu­ral­ny­mi rysa­mi twa­rzy, wiec nale­ży dokład­nie dopa­so­wać bar­wę, odcień i inten­syw­ność pig­men­tu. Tuż po zabie­gu pig­ment w skó­rze jest ciem­niej­szy, a po kil­ku dniach bled­nie o oko­ło 3040%. Maki­jaż per­ma­nent­ny utrzy­mu­je się na skó­rze oko­ło trzech lat.Wpływ na trwa­łość maki­ja­żu ma jed­nak wie­le czyn­ni­ków, z któ­rych naj­istot­niej­szym jest układ odpor­no­ścio­wy klientki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *