Maki­jaż per­ma­nent­ny – ofer­ta i cennik

Maki­jaż per­ma­nent­ny brwi jest wyko­ny­wa­ny opa­ten­to­wa­ną inno­wa­cyj­ną i nowo­cze­sną meto­dą TAF­FY (inne nazwy to: micro­bla­ding, meto­da włos włos, wło­sko­wa itp.).

Dzię­ki tej meto­dzie brwi nie wyglą­da­ją jak upior­ne plamy!
Zasto­so­wa­nie tej meto­dy pozwa­la na:
 • rekon­stru­owa­nie i uzu­peł­nia­nie wło­sów brwi,
 • wyko­na­nie kre­ski na powie­kach typu eyeliner,
 • uzy­ska­ny poje­dyn­czy włos brwi tą meto­dą jest jak naj­bar­dziej naturalny,
 • meto­da tak dosko­na­ła, że trud­no odróż­nić czy jest to maki­jaż czy natu­ral­ne brwi;
 • meto­da bezawaryjna,
 • brak czę­ści mechanicznych,
 • mini­mum bólu i opuchlizny,
 • 100% ste­ryl­no­ści,
 • nie­wie­le lub brak potrze­by retuszu,
 • szyb­kie gojenie.

Meto­da maszy­no­wa (kre­ska gór­na i dol­na, brwi meto­dą cie­nio­wa­nia, usta – kon­tur z cie­nio­wa­niem, usta – kon­tur z wypełnieniem, ):

 • czę­sto­tli­wość nakłuć do 420 ude­rzeń na sekundę,
 • wyjąt­ko­wa szyb­kość pra­cy, rów­no­mier­ność, czę­sto­tli­wość nakłuć i pre­cy­zyj­ność pene­tra­cji igieł w skó­rę róż­nej twar­do­ści zapew­nia napęd silnika,
 • dzię­ki opa­ten­to­wa­nej i chro­nio­nej pra­wem autor­skim meto­dzie pod­czas wycho­dze­nia igły z tkan­ki nie zosta­je wytwo­rzo­ne pod­ci­śnie­nie, któ­re powo­du­je wyrzu­ce­nie pig­men­tu ze skóry,
 • nastę­pu­je mak­sy­mal­na apli­ka­cja barw­ni­ka w skó­rę i wyso­ka czy­stość rysunku,
 • zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ilo­ści korekt po maki­ja­żu (zmniej­sze­nie kosz­tów zabiegu),
 • ste­ryl­ne i jed­no­ra­zo­we igły gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo zabiegu,
 • zwięk­sze­nie pig­men­ta­cji w jed­no­st­ce cza­su o 300%,
 • zmniej­sze­nie bólu, opu­chli­zny i podrażnienia.

Po każ­dym zabie­gu pig­men­ta­cji skó­ra jest pod­da­na tera­peu­tycz­ne­mu dzia­ła­niu świa­tła pur­pu­ro­we­go (połą­cze­nie tera­peu­tycz­ne­go dzia­ła­nia świa­tła czer­wo­ne­go i nie­bie­skie­go). Co za tym idzie?… Dal­sza mini­ma­li­za­cja bólu, obrzę­ku, a mak­sy­ma­li­za­cja pro­ce­su goje­nia się…

Maki­jaż per­ma­nent­ny – cennik:
kre­ska gór­na przy rzęsach 299,00
kre­ska gór­na typu eyeliner 399,00
kre­ska dol­na przy rzęsach 299,00
kre­ska gór­na i dol­na przy rzęsach 499,00
kre­ska gór­na typu eyeli­ner i dolna 549,00
kon­tur ust z cieniowaniem 599,00
kon­tur ust z wypełnieniem 799,00
brwi meto­dą piór­ko­wą (włos włos) 599,00
brwi meto­dą cieniowania 599,00
W cenę wcho­dzi dru­ga wizy­ta kon­tro­l­na i korek­ta w prze­dzia­le od 1 mie­sią­ca do 3 mie­się­cy po zabiegu
Wzmoc­nie­nie barw­ni­ka do roku po zabiegu
kre­ska górna 149,00
kre­ska dolna 149,00
kre­ska gór­na i dol­na, kre­ska gór­na typu eyeliner 249,00
usta 299,00
brwi 299,00
Wzmoc­nie­nie barw­ni­ka po roku do dwóch lat od zabiegu
kre­ska górna 199,00
kre­ska dolna 199,00
kre­ska gór­na i dolna 299,00
usta 399,00
brwi meto­dą piórkową 399,00
brwi meto­dą cieniowania 399,00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *