mezoterapia bezigłowa

Mezo­te­ra­pia bezigłowa

Mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa to nie­in­wa­zyj­ny sys­tem do zwal­cza­nia cel­lu­li­tu i reduk­cji zmarsz­czek. Wyko­rzy­stu­je się tu ultradŸźwięki do wtła­cza­nia sub­stan­cji aktyw­nych w głąb skó­ry. Wtła­cza­ne sub­stan­cje aktyw­ne prze­kra­cza­ją barie­rę skór­no-naskór­ko­wą. Dzię­ki temu efekt zabie­gu utrzy­mu­je się od 2448 godzin po wyko­na­niu zabiegu.

Korzyśœci dzię­ki zasto­so­wa­niu ultradźŸwięków w połą­cze­niu z ampuł­ką lub serum:

 • sze­ro­ki zakres – – ultradŸźwięki moż­na zasto­so­wać do każ­de­go rodza­ju cery, rów­nież cery bar­dzo wrażliwej;
 • głę­bo­kie wchła­nia­nie – – fale ultradŸźwiękowe powo­du­ją pene­tra­cję skład­ni­ków aktyw­nych w głąb naskór­ka zwięk­sza­jąc efekt zabiegu.

Dzię­ki zasto­so­wa­niu fali ultradźŸwiękowej na tkan­ki wywo­łu­je­my efekt ter­micz­ny, che­micz­ny oraz mecha­nicz­ny. Dzia­ła­nie mecha­nicz­ne ma głów­nie na celu wywo­ła­nie mikro­ma­sa­żu tka­nek, ter­micz­ne powo­du­je roz­sze­rze­nie naczyń wło­so­wa­tych skó­ry, dzię­ki temu uzy­sku­je­my efekt prze­krwie­nia, che­micz­ny – uła­twia wchła­nia­nie pene­tro­wa­nych substancji.

Sto­su­je­my do:

 • reduk­cji prze­bar­wień skóry;
 • reduk­cji drob­nych zmarsz­czek, a tak­że lifting skóry;
 • reduk­cji cellulitu.

Wska­za­nia:

 • zmarszcz­ki, cera dojrzała;
 • roz­stę­py, blizny;
 • cel­lu­lit.

Prze­ciw­wska­za­nia:

 • cią­ża;
 • meta­lo­we ele­men­ty w organizmie;
 • cho­ro­by serca;
 • roz­rusz­nik serca;
 • sta­ny zapal­ne wiru­so­we, grzybicze.

Kosme­to­lo­gia
cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
zale­ca­na seria 610 zabie­gów wyko­ny­wa­nych 2,3 razy w tygodniu
Mezo­te­ra­pia bezigłowa
Mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa z serum twarz 59
twarz, szy­ja, dekolt 79
inne czę­ści ciała 99

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *