mikrodermabrazja

Mikro­der­ma­bra­zja

Mikro­der­ma­bra­zja – kosmetologia.

Jest to zabieg dla osób pra­gną­cych osią­gnąć jak naj­lep­szy efekt w krót­kim cza­sie. Jest to bez­i­gło­wa i bez­kr­wa­wa meto­da śœcierania kolej­nych warstw naskór­ka aż do uzy­ska­nia pożą­da­ne­go rezul­ta­tu, czy­li wyraŸźnego wygła­dze­nia i odśœwieżenia skó­ry, popra­wie­nia kolo­ry­tu i elastycznośœci, prze­bar­wień, wygła­dze­nia zmarsz­czek, zwę­że­nia roz­sze­rzo­nych porów, reduk­cji roz­stę­pów, blizn i bliznowców.

Wyko­rzy­stu­je się tu dwie gło­wi­ce: zewnętrz­ną i wewnętrz­ną (NOWOŚĆ!) pod­czas zabie­gu, dzię­ki cze­mu efek­ty są szyb­sze i jesz­cze bar­dziej zadowalające.

Wska­za­nia do mikrodermabrazji:

 • bli­zny potrądzikowe;
 • zaskór­ni­ki, prosaki;
 • roz­sze­rzo­ne pory;
 • szorst­ki, zro­go­wa­cia­ły naskórek;
 • wiotkośœć skó­ry;
 • odmła­dza­nie skóry;
 • likwi­da­cja deli­kat­nych zmarsz­czek wokół oczu ust i szyi;
 • roz­stę­py;
 • suchośœć skó­ry;
 • prze­bar­wie­nia i odbarwienia;
 • uszko­dze­nia posło­necz­ne skó­ry (twarz, ręce, szyja);
 • bli­zny zani­ko­we i przerosłe;
 • rogo­wa­ce­nie przymieszkowe;
 • trą­dzik pospo­li­ty (zaskór­ni­ko­wy, grudkowy);
 • łojo­tok.

Przy­go­to­wa­nie skó­ry do mikrodermabrazji:

Na 5 dni przed wyko­na­niem zabie­gu nale­ży unikać:

 • che­micz­nych kre­mów do depilacji;
 • elek­tro­li­zy, woskowania;
 • szorst­kich gąbek/​szczoteczek do czysz­cze­nia twarzy;
 • żelów i kre­mów peelin­gu­ją­cych do twarzy.

Prze­ciw­wska­za­nia do mikrodermabrazji:

 • zaka­że­nia wiru­so­we: bro­daw­ki, opryszcz­ka, mię­czak zakaźŸny;
 • zaka­że­nia bak­te­ryj­ne: lisza­jec zakaźŸny, figów­ka gronkowcowa;
 • zaka­że­nia grzybicze;
 • trą­dzik krost­ko­wy, ropowiczy;
 • trą­dzik różowaty;
 • skó­ra powiek;
 • prze­czo­sy, nad­żer­ki (uszko­dze­nia ciągłośœci naskórka);
 • nowo­two­ry skó­ry i znamiona;
 • naczy­nia­ki jamiste;
 • tera­pia prze­ciw­trą­dzi­ko­wa Roac­cu­ta­nem – (wska­za­na 3-mie­sięcz­na przerwa);
 • skłonnoœść do kelo­idów (bli­znow­ców);
 • zabie­gi chi­rur­gicz­ne w obrę­bie twa­rzy (do 2 miesięcy).

Nie ma prze­ciw­wska­zań w przypadku:

 • men­stru­acji;
 • skó­ry opalonej;
 • skó­ry płyt­ko unaczynionej;
 • cią­ży.

Obja­wy nie­po­żą­da­ne po mikrodermabrazji:

 • uczu­cie mro­wie­nia, pie­cze­nia, œświą­du – (obja­wy te szyb­ko ustępują);
 • prze­trwa­ły rumień (do 2448 godzin), każ­de­go następ­ne­go dnia zaczer­wie­nie­nie skó­ry jest coraz mniej widocz­ne i nie prze­szka­dza w zro­bie­niu maki­ja­żu oraz w aktyw­nym wyko­ny­wa­niu codzien­nych czynnoœści;
 • nadwrażliwośœć skó­ry;
 • wybro­czy­ny u osób sto­su­ją­cych aspi­ry­nę lub nie­ste­ro­ido­we leki prze­ciw­za­pal­ne (utrzy­mu­ją się 2472 godziny).

Wpływ mikro­der­ma­bra­zji na skórę:

 • popra­wa jakoœści skó­ry (struk­tu­ry i kolorytu);
 • zwięk­sze­nie elastycznoœści;
 • zmniej­sze­nie roz­sze­rzo­nych porów;
 • usu­nię­cie zaskórników;
 • spły­ce­nie powierz­chow­nych zmarszczek;
 • wygła­dze­nie skóry;
 • usu­nię­cie prze­bar­wień posło­necz­nych lub starczych;
 • zmniej­sze­nie łojotoku;
 • skó­ra śœwieższa i młodsza.

Pie­lę­gna­cja skó­ry w warun­kach domowych:

 • uni­ka­nie opa­la­nia do oko­ło tygo­dnia po zabiegu;
 • uni­ka­nie kąpie­li w chlo­ro­wa­nej wodzie (base­ny) do 48 godzin po zabiegu;
 • picie 812 szkla­nek wody mine­ral­nej dzien­nie (uela­stycz­nia dodat­ko­wo skórę);
 • pacjen­ci z prze­bar­wie­nia­mi w prze­rwie mię­dzy kolej­ny­mi zabie­ga­mi powin­ni uży­wać pre­pa­ra­tów zawie­ra­ją­cych hydro­chi­non w stę­że­niu co naj­mniej 2%, pre­pa­ra­ty wybie­la­ją­ce powin­ni być nakła­da­ne 24 godzi­ny po zabie­gu mikro­der­ma­bra­zji 2 razy dzien­nie, na dzień zale­ca się sto­so­wa­nie kre­mów z fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym o fak­to­rze co naj­mniej 25.

Częstotliwoœść zabie­gu:

Zazwy­czaj trze­ba prze­pro­wa­dzić od 2 do 10 zabie­gów (œśred­nio 5) w odstę­pach od 1 tygo­dnia do 4 tygo­dni (co 710dni w zabie­gach odmła­dza­ją­cych i 4 tygo­dnie w lecze­niu trą­dzi­ka). Po każ­dej mikro­der­ma­bra­zji popra­wa jest coraz bar­dziej widocz­na. W celu pod­trzy­ma­nia i utrwa­le­nia uzy­ska­nych efek­tów zale­ca się co 46 tygo­dni ponow­ne wyko­na­nie mikro­der­ma­bra­zji. Zabie­gi mikro­der­ma­bra­zji moż­na prze­pro­wa­dzić na wszyst­kich typach skó­ry (od łojo­to­ko­wej i trą­dzi­ko­wej do bar­dzo wraż­li­wej i suchej, od bia­łej do bar­dzo opa­lo­nej, od bla­dej do bar­dzo ukrwio­nej) i każ­dej częœci cia­ła np. twa­rzy, szyi, dekol­tu, ple­ców, dło­ni czy nóg.

Kosme­to­lo­gia:
cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
Mikro­der­ma­bra­zja – cennik
Mikro­der­ma­bra­zja + serum/​ampułka twarz 59
twarz, szy­ja, dekolt 79
Mikro­der­ma­bra­zja + mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa z serum + krem wykończeniowy twarz 119
twarz, szy­ja, dekolt 159
Mikro­der­ma­bra­zja + mezo­te­ra­pia bez­i­gło­wa z serum + maska/​algi + krem wykoń­cze­nio­wy + mine­ral­ny make up no make up twarz 159/​189
twarz, szy­ja, dekolt 199/​229
Mikro­der­ma­bra­zja + serum/​ampułka ple­cy – gór­na część 149,00
ple­cy – dol­na część 149,00

W przy­pad­ku innych czę­ści cia­ła nie wymie­nio­nych wyżej wyce­na indywidualna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *