Bio Skin Lift - lifting bez skalpela

Mode­lo­wa­nie owa­lu twa­rzy i rzeź­bie­nie ciała

Dzia­ła­nie urzą­dze­nia BIO SKIN LIFT (lifting bez skal­pe­la) opie­ra się na tera­pii mikro­prą­da­mi, któ­re sty­mu­lu­ją pro­ce­sy rege­ne­ra­cji zacho­dzą­ce w komór­kach, pobu­dza­jąc odbu­do­wę włó­kien kola­ge­nu i ela­sty­ny. Zabieg zwięk­sza kurcz­li­wość włó­kien mię­śnio­wych oraz uspraw­nia wyda­la­nie tok­syn wraz z nad­mia­rem wody. Jed­no­cze­śnie efekt pene­tra­cji joni­za­cyj­nej w wyni­ku dzia­ła­nia mikro­prą­dów pozwa­la na nawil­że­nie i odży­wie­nie skó­ry, zmarszcz­ki zosta­ją wygła­dzo­ne, a skó­ra pozo­sta­je jasna i mięk­ka. Przy­no­si to bar­dzo dobre dzia­ła­nie lecz­ni­cze na skó­rę, zwal­cza­jąc zmarszcz­ki, roz­stę­py po cią­ży, bli­zny i wal­cząc ze zwiot­cza­łym biu­stem. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia dre­na­żu lim­fa­tycz­ne­go za pomo­cą ręka­wic elek­trycz­nych. Zabieg ten pomo­że usu­nąć obrzę­ki, przy­śpie­szyć wchła­nia­nie krwia­ków poura­zo­wych. Dre­naż lim­fa­tycz­ny w kosme­ty­ce jest czę­sto sto­so­wa­ny w celu sty­mu­la­cji tkan­ki pod­skór­nej, przy­wró­ce­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia naczyń krwio­no­śnych oraz lim­fa­tycz­nych oraz ogól­ne­go oczysz­cza­nia orga­ni­zmu z tok­syn. Zabieg ten w połą­cze­niu z inny­mi zabie­ga­mi kosme­tycz­ny­mi poma­ga tak­że w usu­wa­niu cel­lu­li­tu. Ręka­wi­ce elek­trycz­ne wspo­ma­ga­ją dzia­ła­nie dre­na­żu, spra­wia­jąc, że zabieg jest bar­dziej efektywny.

Wska­za­nia:

 • opa­da­ją­cy kon­tur twarzy;
 • zmarszcz­ki oraz bruzdy;
 • opuch­nię­te, pod­krą­żo­ne oczy;
 • brak ela­stycz­no­ści i jędr­no­ści skóry;
 • cel­lu­lit.

Prze­ciw­wska­za­nia:

 • cią­ża;
 • meta­lo­we implan­ty w organizmie;
 • epi­lep­sja;
 • cho­ro­by nowotworowe;
 • sta­ny zapal­ne skóry.

Czę­sto­tli­wość i efekty:

Zabieg Kon­dy­cja skóry Efekt
napi­na­nie skóry szorst­ka skóra
z przebarwieniami
100% (12 razy)
popra­wa wyglą­du bruzd bruz­dy 100% (12 razy)
usu­wa­nie drob­nych zmarszczek drob­ne zmarszczki 90% (412 razy)
zwę­że­nie porów duże pory i pryszcze 70% (312 razy)
popra­wa wyglą­du roz­stę­pów i blizn roz­stę­py po cią­ży i bruzdy
na skó­rze dojrzałej
60% (1024 razy)
lifting i wyszczu­pla­nie twarzy podwój­ny podbródek
i opu­chli­zna twarzy
90% (212 razy)
roz­ja­śnia­nie skóry mela­ni­na i cie­nie wokół oczu 80% (312 razy)

Elek­tro­sty­mu­la­cja – gim­na­sty­ka bez wysiłku!

Kil­ka­set brzusz­ków na siłow­ni = kil­ka­na­ście minut relak­su­ją­ce­go zabiegu!

Efek­ty zabie­gu:

 • reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej z dowol­nie wybra­nych miejsc,
 • zmniej­sze­nie wagi,
 • wzmoc­nie­nie i wyrzeź­bie­nie mięśni,
 • popra­wa ukrwie­nia, odży­wie­nia i dotle­nie­nia skóry.
 • reduk­cja cellulitu,
 • popra­wa ela­stycz­no­ści, napię­cia i kolo­ry­tu skóry,
 • popra­wa ogól­nej odpor­no­ści i zmniej­sze­nie dole­gli­wo­ści bólowych.

Elek­tro­sty­mu­la­cja posia­da 10 pro­gra­mów prze­zna­czo­nych i zapro­jek­to­wa­nych dla zabie­gów o moż­li­wie jak naj­szer­szym zakre­sie dzia­ła­nia w nastę­pu­ją­cych zabiegach:

 1. wspo­ma­ga­nie cyr­ku­la­cji lim­fy (dre­naż limfatyczny)
 2. utra­ta wagi ciała
 3. sil­ny zabieg utra­ty wagi cia­ła (dla osób z duża nadwagš)
 4. utra­ta wagi dla osób mniej sprawnych
 5. śred­nia daw­ka ćwi­czeń fizycznych
 6. wzmoc­nie­nie biustu
 7. powięk­sze­nie biustu
 8. unie­sie­nie biustu
 9. ćwi­cze­nia o dużym natężeniu
 10. uwol­nie­nie od bólu mięśni

Prze­ciw­wska­za­nia:

 • roz­rusz­nik serca;
 • cią­ża;
 • epi­lep­sja;
 • nowo­two­ry;
 • ogól­ne osłabienie;
 • metal na dro­dze prze­pły­wu prą­du (meta­lo­we protezy);
 • prze­rwa­na cią­głość naskór­ka, bądź cho­ro­by bak­te­ryj­ne w miej­scu zabiegu;
 • żyla­ki i sta­ny zapal­ne żył w miej­scu zabiegowym;
 • nowo­two­ry i guz­ki nie­wia­do­me­go pochodzenia;
 • spa­stycz­ne pora­że­nie mięśni;
 • przy zabie­gach na brzuch – wkład­ka domaciczna.
Mode­lo­wa­nie owa­lu twa­rzy i rzeź­bie­nie ciała
cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 10 zabie­gów 40% raba­tu + punk­ty
BIO SKIN LIFT (lifting bez skalpela)
BIO SKIN LIFT (lifting bez skalpela) twarz 89
twarz, szy­ja 139
twarz, szy­ja, dekolt 189
Elek­tro­sty­mu­la­cja – ciało
1 zabieg 1min 1,99
kar­net 5 zab., rabat 30% (150min) + punk­ty 1min 1,39
kar­net 10 zab., rabat 40% (300min) + punk­ty 1min 1,19
Dre­naż lim­fa­tycz­ny – ciało
1 zabieg 1min 1,99
kar­net 5 zab., rabat 30% (150min) + punk­ty 1min 1,39
kar­net 10 zab., rabat 40% (300min) + punk­ty 1min 1,19

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *