Naj­now­sze tren­dy w koloryzacji

Na życze­nie do wszyst­kich zabie­gów fry­zjer­skich doda­je­my esla­bon­dexx /​olaplex.

Naj­now­sze tren­dy w kolo­ry­za­cji: jasne blon­dy i brą­zy, sub­tel­ne som­bre oraz flam­boy­age (efekt pasm muśnię­tych słońcem).

Naj­mod­niej­sze kolo­ry wło­sów to: popie­la­ty blond, bron­de (połą­cze­nie blon­du i brą­zu w róż­nych odcie­niach mio­do­wo-orze­cho­wych, któ­re pre­zen­tu­ją się natu­ral­nie, a przy tym doda­ją fry­zu­rze obję­to­ści), mio­do­wo-orze­cho­we brą­zy, kasz­ta­no­wy brąz, zło­ci­sty brąz.

Moc­niej­sze akcen­ty w kolo­ry­za­cji to dip dye hair i gran­ny hair (nie­po­wta­rzal­ny i wyra­zi­sty wygląd).

Typy kolo­ry­za­cji to:

  • Flam­boy­age i som­bre – wło­sy muśnię­te słońcem.

Wło­sy mie­nią się róż­ny­mi odcie­nia­mi ale tego same­go kolo­ru. Dzię­ki temu wło­sy zysku­ją na sub­tel­no­ści, zmy­sło­wo­ści i zysku­ją na objętości.

Som­bre to deli­kat­niej­sza for­ma ombré. Pole­ga na roz­ja­śnie­niu koń­có­wek wło­sów o 13 tony w sto­sun­ku do kolo­ru bazo­we­go. Nada­je się dla każdego!

Flam­boy­age to inno­wa­cyj­na tech­ni­ka wyko­rzy­stu­ją­ca loso­wo wybra­ne pasma wło­sów. Na pasma nakła­da­ne są far­by w zbli­żo­nych odcie­niach W efek­cie uzy­sku­je­my wło­sy mie­nią­ce się róż­ny­mi tona­mi, któ­re wyglą­da­ją bar­dzo naturalnie.

Flam­boy­age róż­ni się od baley­age tym, że wło­sy nie są far­bo­wa­ne od samej nasa­dy, a dodat­ko­wo poszcze­gól­ne odcie­nie są roz­ło­żo­ne nie­rów­no­mier­nie, przez co wyglą­da­ją, jak­by rze­czy­wi­ście powsta­ły w wyni­ku dzia­ła­nia pro­mie­ni słonecznych.

Moż­na też łączyć som­bre i flam­boy­age aby uzy­skać więk­szy efekt.

  • Gran­ny hair

Jest to jeden z naj­mod­niej­szych odcie­ni wło­sów, a mia­no­wi­cie siwy blond. Uzy­ski­wa­nie siwe­go kolo­ru wło­sów w wyni­ku far­bo­wa­nia jest skom­pli­ko­wa­ne i cza­so­chłon­ne. Wyma­ga on głę­bo­kie­go wnik­nię­cia w struk­tu­rę wło­sa. Zwłasz­cza na ciem­niej­szych pasmach niż jasny blond.

Pod­czas roz­ja­śnia­nia mogą poja­wić się poma­rań­czo­we reflek­sy, któ­re są neu­tra­li­zo­wa­ne spe­cjal­ny­mi tonerami.

  • Dip dye hair

Ten rodzaj kolo­ry­za­cji pole­ga na far­bo­wa­niu koń­có­wek na odcień kon­tra­stu­ją­cy z kolo­rem bazo­wym. Koń­ców­ki mają róż­no­rod­ne odcie­nie, w tym różo­wy, fio­le­to­wy, zie­lo­ny lub niebieski.

Masz jakąś swo­ją wizję? Przed­staw ją nam. Prze­ana­li­zu­je­my, spraw­dzi­my i zrealizujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *