Odbierz voucher 50

Nie byłaś(-eś) jesz­cze u nas? Odbierz Voucher 50zł* na dowol­ny zabieg**.

Wyko­naj dwa pro­ste kroki:

  1. Polub fan­pa­ge Bio Stu­dio Agnes klik­nij tu i polub
  2. Wypeł­nij for­mu­larz, odpo­wiedz na pyta­nie i cze­kaj na ema­il zwrotny

Jakie usłu­gi Cie­bie naj­bar­dziej zainteresowały?

Otrzy­ma­ny ema­ilem powi­tal­ny Voucher 50zł* Bio Stu­dio Agnes możesz wyko­rzy­stać na dowol­ny zabieg**, któ­re­go cena stan­dar­do­wa wyno­si powy­żej 150 zł, OSZCZĘ­DZASZ 50ZŁ. Cen­nik w gór­nym menu lub po pro­stu klik­nij tu

*doty­czy klien­tów, któ­rzy jesz­cze nie korzy­sta­li z usług w Bio Stu­dio Agnes, vouche­ry nie łączą się, jest jed­no­ra­zo­wo wyda­wa­ny i imien­ny. Ter­min waż­no­ści otrzy­ma­ne­go vouche­ra to 30dni.

** dowol­ny zabieg, któ­re­go cena stan­dar­do­wa prze­kra­cza 150zł, nie doty­czy dzia­łu prze­kłu­wa­nia cia­ła, tatu­ażu oraz solarium.