Opi­nie o Bio Stu­dio Agnes

Wszyst­kich tych, któ­rzy korzy­sta­li z usług Bio Stu­dio Agnes zapra­sza­my do wyra­ża­nia opi­nii. W tym celu nale­ży wypeł­nić puste pole Dodaj komen­tarz” na koń­cu kolumny.

Wasze opi­nie są dla nas waż­ne, aby w spo­sób cią­gły pod­no­sić jakość wyko­ny­wa­nych usług.

62 komentarze

  1. Witam i ser­decz­nie pole­cam pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­ny przez Panią Agniesz­kę maki­jaż permanentny.Dużym plu­sem oprócz pro­fe­sjo­na­li­zmu była miła i przy­ja­zna atmosfera.

  2. Witam, przez dłu­gi czas bałam się maki­ja­żu per­ma­nent­ne­go. Jest to zabieg na lata. Kole­żan­ka pole­ci­ła mi Panią Agniesz­kę i mia­ła rację. Zabieg wyko­na­ny bar­dzo dobrze, korek­ta rów­nież a Pani Agniesz­ka bar­dzo bar­dzo miła i pro­fe­sjo­nal­na. Żało­wa­łam, że tak dłu­go zwlekałam….Idąc za cio­sem Pani Agniesz­ka wyko­na­ła mi zabieg na twarz z oso­czem ( komór­ki macie­rzy­ste ) – rów­nież jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Pole­cam Wszyst­kim, któ­rzy jesz­cze się wahają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *