Opi­nie o Bio Stu­dio Agnes

Wszyst­kich tych, któ­rzy korzy­sta­li z usług Bio Stu­dio Agnes zapra­sza­my do wyra­ża­nia opi­nii. W tym celu nale­ży wypeł­nić puste pole Dodaj komen­tarz” na koń­cu kolumny.

Wasze opi­nie są dla nas waż­ne, aby w spo­sób cią­gły pod­no­sić jakość wyko­ny­wa­nych usług.

62 komentarze

 1. Witam!!
  Na pre­zent imie­ni­no­wy kupi­łam mamie kar­net na maki­jaż per­na­ment­ny. I to był strzał w dzie­siąt­kę… Pani Agniesz­ka pro­fe­sjo­nal­na do gra­nic moż­li­wo­ści, mama zachwy­co­na. Wszyst­ko odby­ło się szyb­ko, spraw­nie i co naj­waż­niej­sze bez­bo­le­śnie. Bar­dzo dzię­ku­je­my Pani Agniesz­ko. I zapew­ne pole­cę Panią wszyst­kim któ­rzy pra­gną coś zmie­nić w Swo­im wyglądzie
  Odrzuć | Odpo­wiedz | Szyb­ka edy­cja | Edy­tuj | Oznacz jako spam | Do kosza

 2. Parę lat nosi­łam się z zamia­rem zro­bie­nia maki­ja­żu per­ma­nent­ne­go brwi. cały czas się bałam,żeby się nie zeszpe­cić. Aż w koń­cu kole­żan­ka namó­wi­ła mnie poda­jąc adres gabi­ne­tu Pani Agniesz­ki. Zro­bi­łam sobie brwi a póź­niej zde­cy­do­wa­łam się rów­nież na gór­ną kre­skę. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na i żału­ję, że nie zna­łam Pani Agniesz­ki wcześniej.Salon może nie jest wypa­sio­ny” ale za to ceny przy­stęp­ne a Pani Agniesz­ka prze­mi­ła. sko­rzy­stam na pew­no jesz­cze nie raz z usług tego salo­nu i wszyst­kim jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nym gorą­co pole­cam. Peł­ny profesjonalizm !!!

 3. Kil­ku­krot­nie już korzy­sta­łam z usłu­gi fry­zjer­skiej i za każ­dym razem wycho­dzę zado­wo­lo­na. Wło­sy po myciu ukła­da­ją się tak jak po obcię­ciu i nie wyma­ga­ją dodat­ko­wych zabie­gów. Pani Agniesz­ka jest bar­dzo sym­pa­tycz­na i chce zado­wo­lić klient­kę dla­te­go u niej czu­ję się szcze­gól­nie dobrze.

 4. Kolej­ny tatoo u pani Agniesz­ki i napew­no nie ostat­ni:)) napraw­dę pole­cam ludzia któ­rzy za mniej­sze pie­nią­dze niż w innych stu­diach chcą zro­bić faj­ny tatoo przez pro­fe­sjo­nal­na osobę

 5. Witam,robilam sobie u pani Agniesz­ki Nowa­kow­skiej maki­jaz per­ma­nent­ny i jestem mile zasko­czo­na podej­sciem do mojej osoby.Wszysko zosta­lo mi skru­pu­lat­nie wytlumaczone.Jednym slo­wem mila i pro­fe­sjo­nal­na obsluga.Pozdrawiam
  Moni­ka W.

 6. Miły Pan na dole, super Pani robią­ca tatu­aż, wszyst­ko doga­da­ne w 100%, bez pośpie­chu, podej­ście do klien­ta bar­dzo na plus.

 7. witam 🙂 tydzień temu robi­łam tatoo u pani Agniesz­ki i jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Efekt super Pani Agniesz­ka wzbu­dzi­ła na tyle moje zaufa­nie, że posta­no­wi­łam nawet obciąć wło­sy, a niko­mu nie pozwa­lam ich nawet doty­kać I z wło­sów i z tatu­ażu bar­dzo się cie­szę Pani Agniesz­ko pooooz­dra­wiam i za pew­ne do zoba­cze­nia wkrótce

 8. Witam. Zro­bi­łam sobie u pani Agniesz­ki maki­jaż per­ma­nent­ny brwi i gór­nej kre­ski i muszę przy­znać, że wyszło świet­nie. To nie był mój pierw­szy raz, ale naj­lep­szy Wszyst­ko goi się super szyb­ko dzię­ki naświe­tla­niom po zabie­gu – jestem pod wra­że­niem. Do tego dzię­ki meto­dzie piór­ko­wej nie wyglą­dam nie­na­tu­ral­nie nawet teraz w fazie goje­nia. Pani Agniesz­ka bar­dzo się sta­ra­ła, żeby bola­ło jak naj­mniej, bo ja jestem nie­ste­ty mało odpor­na na ból. Szcze­rze polecam.

 9. Zaku­pio­na usłu­ga maki­ja­żu per­na­ment­ne­go była pre­zen­tem gwiazd­ko­wym dla mojej żony,o któ­rym marzy­ła od dawna.Znając wyso­kie wyma­ga­nia małżonki,obawiałem się czy wyko­na­nie usłu­gi spro­sta jej oczekiwaniom,tym bardziej,że nie znam się na tego rodza­ju zabiegach,a jed­nym z kry­te­riów była przy­stęp­na cena.Moje oba­wy oka­za­ły się płonne.Makijaż został wyko­na­ny bar­dzo fachowo,żona jest zadowolona,a ja szczęśliwy,że Ona jest szczęśliwa.Oboje bar­dzo pole­ca­my usłu­gi BIO STU­DIO AGNES.

 10. Chciał­bym bar­dzo Pochwa­lić Panią Agniesz­kę:) świet­ny kon­takt, robi­łem tatu­aż- doga­dy­wa­li­śmy się przez ema­il a wizy­te umó­wi­li­smy an sobo­te dzien wol­ny od pra­cy, wszyt­sko super i pro­fe­sjo­nal­nie, ale to ostat­nie wycho­dzi samo przez sie:) Napew­no Sko­rzy­stam Ponow­nie y Jej Usług, POLE­CAM WSZYSTKIM!!!!!!!!

 11. Witam.Zdecydowałam się na prze­dłu­ża­nie rzęs i kre­skę dol­ną i górną.Z usta­le­niem ter­mi­nu zero” problemu.Zabieg wyko­na­ny nie­mal bez­bo­le­śnie, goje­nie rewe­la­cyj­ne bez zaczer­wień i opu­chlizn. Dzię­ku­ję bar­dzo i polecam
  Ewa

 12. Ser­decz­nie pole­cam stu­dio Agnes. Na począt­ku lute­go robi­łem tam tatu­aż i jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny . Wyszedł po pro­stu SUPER !!!

 13. Zde­cy­do­wa­łam się wresz­cie ;)na prze­bi­cie uszu. Z usta­le­niem ter­mi­nu nie było pro­ble­mu. Zabieg wyko­na­ny nie­mal bez­bo­le­śnie, goje­nie rewelacyjne.Profesjonalne wytłu­ma­cze­nie co będzie robio­ne i jak nale­ży pie­lę­gno­wać żeby nie było kło­po­tów z goje­niem i żeby nie zaro­sły dziur­ki. Dzię­ku­ję bar­dzo i polecam

 14. Witam, z peł­ną świa­do­mo­ścią pole­cam usłu­gi BIO STU­DIO AGNES. Mia­łam wyko­na­ny maki­jaż per­ma­nent­ny. Pani Agniesz­ka ze świę­tą cier­pli­wo­ścią wyja­śni­ła mi wszyst­kie szcze­gó­ły zabie­gu, dopy­ty­wa­ła o moje wyma­ga­nia, do tego była aniel­sko deli­kat­na i znie­czu­la­ła tak czę­sto, aby nie poczuć naj­mniej­sze­go bólu. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z usłu­gi. Zare­zer­wo­wa­no dla mnie taki ter­min, jaki mnie odpo­wia­dał, mia­łam prze­mi­łą opie­kę i mam pięk­nie wyko­na­ny maki­jaż. Mogę w cią­gu naj­bliż­szych mie­się­cy zgło­sić się do uzu­peł­nie­nia, jeśli coś moim zda­niem ma być dopeł­nio­ne. Jestem peł­na podzi­wu dla Pani Agniesz­ki, gra­tu­lu­ję zdol­no­ści i cierpliwości.Pozdrawiam ser­decz­nie Panią Agniesz­kę i Pana z dołu” :))

 15. Ser­decz­nie pole­cam, miła sym­pa­tycz­na peł­na pozy­tyw­nej ener­gii, onkret­na dora­dzi i z pasją wyko­nu­je swój zawód.
  P.S. Narze­czo­ne­mu się podoba
  pozdra­wiam Żaneta

 16. Szcze­rze przy­znam, że na Bio­Stu­dio Agnes tra­fi­łam przy­pad­kiem. Abso­lut­nie nie żału­ję i POLE­CAM każ­de­mu z czy­stym sumie­niem. U Pani Agniesz­ki doko­ny­wa­łam popra­wek tatu­ażu zro­bio­ne­go prze­ze mnie kil­ka lat wcze­śniej. Wyszło W KOŃ­CU idealnie!
  Po wej­ściu do stu­dia powi­tał mnie miły i przy­jem­ny zapach kosme­ty­ków, koją­ca muzy­ka i sama Pani Agniesz­ka- uśmiech­nię­ta i cie­pła, spra­wia­ła wra­że­nie oso­by, z któ­rą znam się od lat:) bar­dzo przy­ja­zna atmos­fe­ra, usłu­ga wyko­na­na na naj­wyż­szym pozio­mie, ste­ryl­nie i higie­nicz­nie. Mimo, że tra­fi­łam przy­pad­kiem- na pew­no będę wracać.

 17. W Bio­stu­dio już od raku prze­dłu­żam sobie rzęsy.
  Pani Agniesz­ka zawsze wybie­ra naj­lep­szej jako­ści produkty,dzięki któ­rym mogę pochwa­lić się na dłu­go moimi dłu­gi­mi i gęsty­mi rzę­sa­mi. Pani Agniesz­ka zawsze dopy­tu­je się co mi sie poda­ba jak się czu­ję pod­czas i po zabie­gu, aby mieć pewność,że usłu­ga jest wyko­na­na na naj­lep­szym poziomie.
  Ser­decz­nie polecam!

 18. Pole­cam w 100 %. Tatu­aż rewe­la­cyj­ny, zna się na fachu. Nie dłu­go będę robić następnym

 19. Witam. Tydzień temu robi­łam u Pani Agniesz­ki tatu­aż na ręku,który miał mi pokryć bli­zny. Jestem BAR­DZO zado­wo­lo­na. Nie widać ani jed­nej. Tatu­aż jest piękny.Dodatkowo pani Agniesz­ka zawsze odpo­wie na wszel­kie pyta­nia któ­re nas nie​po​ko​jom​.To jest super kobiet­ka jestem BAR­DZO BAR­DZO zado­wo­lo­na. Pole­cam studio…naprawdę warto!

 20. Pani Agniesz­ka robi­ła mi maki­jaż ślub­ny i fry­zu­rę ślub­ną. Byłam bar­dzo zado­wo­lo­na z efek­tów. Pani Agniesz­ka ma super podej­ście do klien­tów. Ide­al­nie dopa­so­wa­ła mi fry­zu­rę i maki­jaż, uwzględ­ni­ła to co lubię i w czym czu­ję się dobrze. Napraw­dę polecam.

 21. witam wszyst­kich robi­łam jakiś czas temu tatoo u pani Agniesz­ki jestem meeega zadowolona.efekt super jak i pani agniesz­ka :sym­pa­tycz­na i ugodowa:)zna się na rzeczy:)Polecam każ­de­mu kto pla­nu­je zro­bić sobie tatuaż:))

 22. Pole­cam wszyst­kim Paniom dba­ją­cym o cerę zabie­gi wyko­ny­wa­ne w salo­nie Bio­stu­dio­agnes. Prze­ko­na­łam się na wła­snej skó­rze” iż zabie­gi mikro­der­ma­bra­zji, peelin­gu kawi­ta­cyj­ne­go, mezo­te­ra­pii bez­i­gło­wej wyko­ny­wa­ne są tu na naj­wyż­szym pozio­mie, co widać w lusterku.

 23. Witam.Pani Agniesz­ka robi­ła mi tatu­aż na sto­pie ..nie dość że cena bar­dzo atrak­cyj­na to wyko­na­nie REWE­LA­CYJ­NE! Wszy­scy któ­rzy mają jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści niech nie zasta­na­wia­ją się nawet minut­ki dłużej…gorąco pole­cam ten gabi­net. Tatu­aż goi się bar­dzo dobrze a ja cie­szę się z nowej ozdoby

 24. witam wszyst­kich robi­łam jakiś czas temu tatoo u pani Agniesz­ki jestem meeega zadowolona.efekt super jak i pani agniesz­ka :sym­pa­tycz­na i ugodowa:)zna się na rzeczy:)Polecam każ­de­mu kto pla­nu­je zro­bić sobie tatuaż:))
  Odrzuć | Odpo­wiedz | Szyb­ka edy­cja | Edy­tuj | Oznacz jako spam | Do kosza

 25. Witam. jakieś 2 lata temu p. Agniesz­ka Nowa­kow­ska robi­ła mi maki­jaż per­ma­nent­ny – kre­ski gór­ne. Byłam tak zachwy­co­na, że wró­ci­łam do niej nie­daw­no, na kon­tur ust i… zno­wu jestem szczę­śli­wa!!! Napraw­dę wszyst­kim BAR­DZO GORĄ­CO pole­cam ten gabi­net i tą wspa­nia­łą kobie­tę!!! Jest po pro­stu rewe­la­cyj­na i napraw­dę Witam. jakieś 2 lata temu p. Agniesz­ka Nowa­kow­ska robi­ła mi maki­jaż per­ma­nent­ny – kre­ski gór­ne. Byłam tak zachwy­co­na, że wró­ci­łam do niej nie­daw­no, na kon­tur ust i… zno­wu jestem szczę­śli­wa!!! Napraw­dę wszyst­kim BAR­DZO GORĄ­CO pole­cam ten gabi­net i tą wspa­nia­łą kobie­tę!!! Jest po pro­stu rewe­la­cyj­na i napraw­dę potra­fi popra­wić czło­wie­ko­wi samo­po­czu­cie. Pani Agniesz­ko dzię­ku­ję i na pew­no nie­dłu­go wrócę.
  Pozdrawiam!
  Agniesz­ka S.

 26. Witam. jakieś 2 lata temu p. Agniesz­ka Nowa­kow­ska robi­ła mi maki­jaż per­ma­nent­ny – kre­ski gór­ne. Byłam tak zachwy­co­na, że wró­ci­łam do niej nie­daw­no, na kon­tur ust i… zno­wu jestem szczę­śli­wa!!! Napraw­dę wszyst­kim BAR­DZO GORĄ­CO pole­cam ten gabi­net i tą wspa­nia­łą kobie­tę!!! Jest po pro­stu rewe­la­cyj­na i naprawdę

 27. Pole­cam oso­bi­ście to stu­dio gdyż sama korzy­sta­łam z ich usług. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, robie­nie tatu­ażu na sto­pie jest bole­sne lecz został wyko­na­ny pro­fe­sjo­nal­nie, bezboleśnie.

 28. Agniesz­ka robi­ła mi maki­jaż ślub­ny. Byłam bar­dzo zado­wo­lo­na z efek­tu koń­co­we­go. Makeup był w mia­rę natu­ral­ny, kory­gu­ją­cy nie­do­sko­na­ło­ści a jed­no­cze­śnie nie było efek­tu tzw. maski. Dużą zale­tą była jego trwa­łość. Pomi­mo 30stopniowego upa­łu i nie­kli­ma­ty­zo­wa­nej sali maki­jaż utrzy­mał się całą noc bez koniecz­no­ści poprawek.Gorąco polecam.

 29. Agniesz­ka robi­ła mi maki­jaż per­ma­nent­ny brwi i kre­ski oczu Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z efek­tu i gorą­co pole­cam. Pro­fe­sjo­nal­ne i indy­wi­du­al­ne podej­ście do klienta.

 30. Witam , z całe­go ser­ca pole­cam usłu­gi Agniesz­ki . Mia­łam oka­zje korzy­stać z jej talen­tu pod­czas pro­fe­sjo­nal­nych sesji zdję­cio­wych. Maki­jaż był ide­al­ny, swiet­nie wyglą­dał w świe­tle dzien­nym jak row­nież na zdje­ciach kto­re budzi­ły podziw w gro­nie foto­gra­fów mode­lek i innych wiza­ży­stów . Pole­cam bo pięk­no jakie two­rzy Agniesz­ka jest gwa­ran­cja dobre­go samo­po­czu­cia . Maki­jaż jest dosto­so­wa­ny indy­wi­du­al­nie do oso­by a co naj­wa­zniej­sze jest bar­dzo trwa­ły . Pole­cam wszyst­kim kto­rzy chca dobrze wygla­dac na uro­czy­sto­sci jak row­niez na zdje­ciach kto­re sa pozniej ogla­da­ne i wspo­mi­na­ne war­to dobrze wygla­dac gdyż wyglad jest nasza wizy­tow­ka POLECAM !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *