Opi­nie o Bio Stu­dio Agnes

Wszyst­kich tych, któ­rzy korzy­sta­li z usług Bio Stu­dio Agnes zapra­sza­my do wyra­ża­nia opi­nii. W tym celu nale­ży wypeł­nić puste pole Dodaj komen­tarz” na koń­cu kolumny.

Wasze opi­nie są dla nas waż­ne, aby w spo­sób cią­gły pod­no­sić jakość wyko­ny­wa­nych usług.

62 komentarze

 1. Jestem zado­wo­lo­ny z jako­ści obsłu­gi pole­cam wszystkim

 2. Pani Agniesz­ka jest prze­mi­łą, pro­fe­sjo­nal­ną osobą.Polecam wyko­na­nie tatu­ażu w tym studio!!!!

 3. Kolej­ny maki­jaż per­ma­nent­ny. Tym razem brwi, kolej­ny uśmiech rado­ści na twa­rzy. Po pro­stu gorą­co polecam.

 4. Pierw­szy tatu­aż jestem super zado­wo­lo­ny polecam.Tomasz

 5. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny z tatu­ażu wyko­na­ne­go przez Panią Agniesz­kę . Bar­dzo pole­cam i pozdrawiam.

 6. Dzię­ku­ję p.Agnieszko tatu­aż super …świet­na pra­ca i pani jest super.polecam wszystkim.jestem bar­dzo zadowolona.

 7. Agniesz­ko bar­dzo ci dzie­ku­ję za maki­jaż per­na­ment­ny . Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na .Gora­co pole­cam wszyst­kim panią ten maki­jaz u pani Agnieszki

 8. Witam, ser­decz­nie pole­cam wszyst­kim współ­pra­cę z Panią Agniesz­ką. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z tatu­ażu któ­ry mi wyko­na­ła nie spo­dzie­wa­łam się się takie­go efek­tu. Ponad 4 lata temu mia­łam oka­zję spo­tkać się z Panią Agniesz­ką po raz pierw­szy, wyko­ny­wa­ła mi maki­jaż ślub­ny i rów­nież byłam bar­dzo zadowolona

 9. Robi­łam maki­jaż per­ma­nent­ny brwi u Pani Agniesz­ki, dłu­go się zbie­ra­łam aż zna­la­złam w inter­ne­cie jej namia­ry i sku­si­ła mnie atrak­cyj­na cena. Brew­ki wyszły super, jestem bar­dzo zado­wo­lo­na i bar­dzo dzię­ku­ję! Do tego salon przy­tul­ny a pani Agniesz­ka to wspa­nia­ła oso­ba, pro­fe­sjo­nal­na i życz­li­wa, bar­dzo miło się nam roz­ma­wia­ło:) Na pew­no tam będę wra­cać bo Pani Agniesz­ka ma wszech­stron­ną ofer­tę usług, pole­ci­łam ją już kole­żan­kom w pracy.

 10. Robi­lam kurs przed­lu­za­nia rzes u Agniesz­ki. Duzo sie nauczylam,sama kie­dys przed­lu­za­lam sobie rze­sy w innym gabi­ne­cie i dopie­ro na kur­sie u Agniesz­ki dowie­dzia­lam sie, ze rze­sy byly zakla­da­ne u mnie nie­pra­wi­dlo­wo. Dzie­ki Agniesz­ce moje klien­ki beda mia­ly piek­ne rze­ski. Bar­dzo pole­cam, fan­ta­stycz­na atmos­fe­ra i pelen profesjonalizm.

 11. Witam, w dniu wczo­raj­szym Pani Agniesz­ka świet­nie popra­wi­ła mi maki­jaż per­ma­nent­ny brwi, któ­ry kil­ka lat temu został wyko­na­ny nie­fa­cho­wo przez inne­go spe­cja­li­stę. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Ogól­nie – bar­dzo rze­tel­ne, pre­cy­zyj­ne podej­ście. Bar­dzo skru­pu­lat­ny dobór kształ­tu, kolo­ru w poro­zu­mie­niu z Klient­ką, rewelacja!Pani Agniesz­ka pomi­mo, że byłam ostat­nią Klient­ka poświę­ci­ła mi bar­dzo dużo cza­su i uwa­gi, a na jej miłej i ład­nej buzi nie było widać zmę­cze­nia, wciąż się uśmie­cha­ła. Poza tym – ogól­nie bar­dzo przy­ja­zna atmos­fe­ra. Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia dla Pana z recep­cji, któ­ry pomógł mi i mojej Mamie zna­leźć naj­lep­sze połą­cze­nie do innej czę­ści Łodzi, zapro­po­no­wał her­bat­kę i pod­jął roz­mo­wę. War­to było przy­je­chać do Was 80 km z Kut­na! Pozdra­wiam, Malwina

 12. Wybie­ra­jąc salon Bio­Stu­dio­Agnes wiem, że jestem w dobrych rękach. Korzy­sta­łam z usług salo­nu już kil­ka­krot­nie (pod­cię­cie) i za każ­dym razem byłam pod ogrom­nym wra­że­niem dokład­no­ści, umie­jęt­no­ści sku­pie­nia i dogry­wa­nia nawet naj­mniej­szych szcze­gó­łów. W salo­nie Pani Agniesz­ki nie czu­ję się jak na taśmie pro­duk­cyj­nej. Tu liczy się jakość! Pole­cam i zachę­cam wszyst­kich do sko­rzy­sta­nia z usług salo­nu Bio­Stu­dio­Agnes! Prze­mi­ła atmos­fe­ra i pełen relaks!

 13. Mie­siąc temu pani Agniesz­ka namó­wi­ła mnie na zro­bie­nie der­ma­pe­nu, czy­li der­ma­bra­zji mikro­igło­wej. Bałam się, bo mam skó­rę naczyn­ko­wą, nie­po­trzeb­nie, bo wszyst­ko jest dobrze a policz­ki i szy­ja są wyraź­nie odmło­dzo­ne. 60 km muszę poko­nać, by
  przy­je­chać do p. Agniesz­ki na kolej­ny zabieg, ale war­to, potem po mie­sią­cu znów przy­ja­dę , a potem raz na 3 mie­sią­ce. Już po pierw­szym zabie­gu widzę dużą popra­wę skó­ry. Nie będę chwa­lić, bo tyle jest pochlebstw pod adre­sem P. Agniesz­ki, że wystarczy.

 14. Witam,
  Wyko­ny­wa­łam u Pani Agniesz­ki tatuaż.
  Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z efektu:)
  Był to mój pierw­szy tatuaż,nie wie­dzia­łam co mnie cze­ka jaki będzie efekt,jednak jest napraw­dę super:)
  Pani Agniesz­ka to prze­mi­ła osoba,bardzo facho­wa polecam:)

 15. Witam,Panią Agniesz­kę pole­ci­ła mi kole­żan­ka, robi­łam maki­jaż per­ma­nent­ny brwi i wyszły rewe­la­cyj­nie. P.Agnieszka ide­al­nie dobra­ła kolor i kształt,brwi wyglą­da­ją bar­dzo naturalnie,a nie jak prze­ry­so­wa­ne. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na i gorą­co pole­cam. Pozdrawiam

 16. Witam Panią Agniesz­kę i jej stu­dio zna­la­złam w inter­ne­cie. To był taki spon­tan na zro­bie­nie tatu­ażu. Efekt w 100% zado­wa­la­ją­cy. Pole­cam serdecznie

 17. Fan­ta­stycz­na ręka, robi­łam tam swoj pierw­szy i nie ostat­ni tatu­aż jestem bar­dzo zado­wo­lo­na… Pani Agniesz­ka ma fach w ręku tatu­aż któ­ry mi wyko­na­ła jest jesz­cze ład­niej­szy niż zdje­cie któ­re jej poka­za­łam ze wzo­rem. Pole­cam każ­de­mu pełen profesjonalizm
  Odrzuć | Odpo­wiedz | Szyb­ka edy­cja | Edy­tuj | Oznacz jako spam | Do kosza

 18. Tro­chę z nie­po­ko­jem poszłam na zabieg upiek­sza­ją­cy moje oczy – czy­li efekt sztucz­nych piek­nych rzęs. Mia­łam tro­chę wąt­pli­wo­ści w sty­lu A czy moje rze­sy się nie osła­bią?”, Czy klej nie spo­wo­du­je pod­ra­znień w oku?”, Czy jest to bez­piecz­ne i funkcjonalne?”.
  I cóż? Oka­za­ło się, że rze­sy są rewe­la­cyj­ne. Nic nie szczy­pie, nie gry­zie, nie prze­szka­dza w oku. Nie trze­ba ich malo­wać (więc oszczęd­ność na tuszu:)) , a przy tym zarów­no rano jak i w cią­gu dnia wyglą­da się jed­na­ko­wo pięknie!
  Dzię­ku­ję Pani Agniesz­ko za pod­kre­śle­nie mej kobiecości!

 19. We wrze­śniu 2016 roku odby­łam kurs prze­dłu­ża­nia rzęs 1:1. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Korzyst­na cena , prze­sym­pa­tycz­na instruk­tor­ka, dużo cen­nych wska­zó­wek ! Polecam !!

 20. Pani Agniesz­ka wyko­ny­wa­ła u mnie w domu maki­jaż i fry­zu­rę do ślu­bu. Wło­sy utrzy­ma­ły się całą noc, nawet jaz­da kabrio­le­tem nie popsu­ła efek­tu. Maki­jaż zachwy­cił każ­de­go. Sto­su­nek jako­ści do ceny super Pani Agniesz­ka prze­sym­pa­tycz­na, solid­na i per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na na wyko­na­nie zabie­gów kosme­tycz­nych z dala od swo­je­go salo­nu. Napraw­dę szcze­rze polecam!!!!

 21. Witam.Pani Agniesz­ka robi­ła mi tatu­aż na plecach,a raczej popra­wia­ła wcze­śniej nie­uda­ny zro­bio­ny przez kogoś inne­go ..nie dość że cena bar­dzo atrak­cyj­na to wyko­na­nie REWE­LA­CYJ­NE!!! Wszyst­kim któ­rzy mają w pla­nach zro­bić sobie tatuaż,gorąco pole­cam ten gabinet!!
  Tatu­aż goi się bar­dzo dobrze,a ja cie­szę się z nowej ozdoby
  Sylwia

 22. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny z tatuażu.Pani Agniesz­ka łączy w sobie nie­wąt­pli­wy talent i pro­fe­sjo­na­lizm. Gorą­co polecam

 23. Pole­cam z całe­go serca;)Profesjonalizm,Pani Agniesz­ka bar­dzo miła i zna się na rzeczy.Trwała na rzę­sach utrzy­my­wa­ła się 8tygodni,regulacja brwi super:)

 24. Bar­dzo gorą­co pole­cam usłu­gi fry­zjer­skie pani Agniesz­ki. Atmos­fe­ra bar­dzo miła, pani Agniesz­ka pro­fe­sjo­nal­nie wyko­nu­je wszyst­kie zabie­gi i wkła­da ser­ce w to, co robi.
  Kosme­ty­ki bar­dzo dobrej jakości.
  Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na i zawsze z przy­jem­no­ścią wra­cam do BIO STU­DIO Agnes

 25. Zde­cy­do­wa­łam się na wyko­na­nie w salo­nie Bio Stu­dio Agnes dwóch tatu­aży. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Bez­pro­ble­mo­wy kon­takt, zro­zu­mie­nie nawet naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych pomy­słów klien­ta. Pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Polecam!

 26. Zado­wo­lo­ny i to Bar­dzo­oo ! Pro­fe­sjo­na­lizm , poro­zu­mie­nie i 100 % zna­jo­mo­ści tema­tu !!! Cho­ler­ny fart że tam uda­ło mi się z ret­ki­ni tra­fić !!! Mam już Tatu­aży­ki jakie chcia­łem – Luxxx !!! Pozdra­wiam i Do Zobaczenia …

 27. Jeste­śmy zado­wo­le­ni, pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście i wyma­rzo­ny tatu­az na rece. Polecamy

 28. Tra­fi­łem do p. Agniesz­ki przez stro­nę inter­ne­to­wą. Przy­go­to­wa­ła dla mnie bar­dzo ład­ny pro­jekt tatu­ażu i pro­fe­sjo­nal­nie go wyko­na­ła. Oczy­wi­ście, że bola­ło:) Ale tatu­aż nale­żał do dużych i zawie­rał mnó­stwo szcze­gó­łów. Goił się szyb­ko, nie spra­wia­jąc żad­nych problemów.
  Jest dokład­nie taki, jakie­go chcia­łem mieć. Cho­ciaż minę­ło już tro­chę cza­su, nic się nie odbarwia/​nie prze­bar­wia a cie­szy oko:)

 29. Byłam u Pani Agniesz­ki na zabie­gu prze­dłu­ża­nia rzęs meto­dą 1 do 1. Jestem zado­wo­lo­na z usłu­gi. Pani Agniesz­ka zwra­ca uwa­gę na potrze­by klientki.Jest oso­bą empa­tycz­ną potra­fi dora­dzić nie narzu­ca swo­jej woli dba o kom­fort i dobre samo­po­czu­cie klientki.Polecam zabie­gi w tym gabi­ne­cie. Mał­go­rza­ta CZ.

 30. Witam, u Pani Agniesz­ki robi­łam tatu­aż w waka­cje, pole­cam wszyst­kim. Facho­wo, spraw­nie i dokład­nie tak jak tego chciałam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *