Peeling kawi­ta­cyj­ny

Peeling kawi­ta­cyj­ny to oczysz­cza­nie skó­ry za pomo­cą wibra­cji ultradŸźwiękowej, wzbo­ga­co­ne o mikro­ma­saż, któ­ry popra­wia mikro­krą­że­nie, dotle­nie­nie komór­ko­we oraz zwięk­sza pene­tra­cję skład­ni­ków aktyw­nych w głąb skó­ry. Pozwa­la na dokład­ne usu­nię­cie nad­mia­ru sebum z porów i miesz­ków wło­so­wych, pozby­cie się zaskór­ni­ków, wągrów i bak­te­rii. Złusz­cza­nie naskór­ka nastę­pu­je za pomo­cą zja­wi­ska kawi­ta­cji. Two­rzą się wów­czas mikro­sko­pij­ne pęche­rzy­ki gazu, nastę­pu­je gwał­tow­na zmia­na ciśœnienia i sze­reg pro­ce­sów, któ­rych efek­tem jest roz­bi­cie mar­twych komó­rek rogo­wej war­stwy naskór­ka. Następ­nie moż­na wyko­nać zabieg sono­fo­re­zy, czy­li powierz­chow­ne­go wtła­cza­nia sub­stan­cji aktyw­nych zawar­tych w ampuł­kach w głąb skó­ry. Dzię­ki temu ich dzia­ła­nie jest sil­niej­sze, a efekt zabie­gu bar­dziej widocz­ny i długotrwały.

Wska­za­nia do zabiegu:

 • skó­ra trądzikowa;
 • zanie­czysz­cze­nia, roz­sze­rzo­ne pory;
 • drob­ne zmarszczki;
 • bli­zny;
 • skó­ra dojrzała.

Prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu:

 • cią­ża;
 • roz­rusz­nik serca;
 • nowo­two­ry, guz­ki nie­wia­do­me­go pochodzenia;
 • zaka­że­nia wiru­so­we, bak­te­ryj­ne i grzybicze;
 • prze­rwa­na ciągłośœć naskórka;
 • przy apa­ra­cie na zębach mówić o odczuciach.
Kosme­to­lo­gia
cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
zale­ca­na seria 610 zabie­gów cyklicz­nie co 2 lub 3 tygodnie
Peeling kawi­ta­cyj­ny, sonoforeza
Peeling kawi­ta­cyj­ny twarz 49
twarz, szy­ja, dekolt 79
Peeling kawi­ta­cyj­ny + sono­fo­re­za z serum + krem wykończeniowy twarz 79
twarz, szy­ja, dekolt 119
Peeling kawi­ta­cyj­ny + sono­fo­re­za z serum + maska/​algi + krem wykoń­cze­nio­wy + mine­ral­ny make up no make up twarz 119/​149
twarz, szy­ja, dekolt 179/​199

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *