Peeling kwasami AHA

Peeling kwa­sa­mi AHA

Aby osią­gnąć mak­sy­mal­ne efek­ty sto­so­wa­nych kwa­sów AHA war­to wyko­rzy­stać duobrazję.

Duobra­zja to dosko­na­łe wyko­rzy­sta­nie jed­no­ra­zo­wo zabie­gu mikro­der­ma­bra­zji oraz peelin­gu medycz­ne­go. Takie połą­cze­nie zwięk­sza kil­ka­krot­nie siłę zabie­gu przez co skra­ca się okres i ilość zabie­gów potrzeb­nych do uzy­ska­nia efek­tów. W zależ­no­ści od potrzeb i wska­zań pro­po­nu­je­my peeling do wybo­ru : gli­ko­lo­wy (70%, pH 0,8), Mul­ti-Fru­it 50 lub migdałowy.

Wska­za­nia do duobrazji:
 • peeling twa­rzy i ciała;
 • trą­dzik i bli­zny potrądzikowe;
 • zaskór­ni­ki i prosaki;
 • roz­sze­rzo­ne pory;
 • łojo­tok i suchość skóry;
 • bli­zny i bliznowce;
 • prze­bar­wie­nia i odbarwienia;
 • uszko­dze­nia posło­necz­ne skó­ry (twarz, ręce, szy­ja), pla­my starcze;
 • roz­stę­py;
 • wiot­kość skó­ry, drob­ne zmarszczki;
 • szorstki/​nierówny/​zrogowaciały naskórek.

Wpływ duobra­zji na skórę:

 • inten­syw­na popra­wa kolo­ry­tu, jako­ści i struk­tu­ry skóry;
 • zwę­że­nie roz­sze­rzo­nych porów;
 • zmniej­sze­nie ilo­ści zaskórników;
 • widocz­ne spły­ce­nie powierz­chow­nych zmarszczek;
 • roz­ja­śnie­nie prze­bar­wień i plam starczych;
 • znacz­ne zmniej­sze­nie łojotoku;
 • wyraź­ne spły­ce­nie i wygła­dze­nie blizn.

Prze­ciw­wska­za­nia do duobrazji:

 • zaka­że­nia wiru­so­we: bro­daw­ki, opryszcz­ka, mię­czak zakaźny;
 • zaka­że­nia bak­te­ryj­ne: lisza­jec zakaź­ny, figów­ka gronkowcowa;
 • zaka­że­nia grzybicze;
 • trą­dzik ropowiczy;
 • prze­czo­sy, nad­żer­ki (uszko­dze­nia cią­gło­ści skóry);
 • nowo­two­ry skó­ry i znamiona;
 • naczy­nia­ki jamiste;
 • tera­pia prze­ciw­trą­dzi­ko­wa Roac­cu­ta­nem – wska­za­na co naj­mniej 6-cio mie­sięcz­na przerwa;
 • skłon­ność do kelo­idów (bli­znow­ców);
 • zabie­gi chi­rur­gicz­ne w obrę­bie twa­rzy (do 2 miesięcy).

Kwas mig­da­ło­wy

Wyko­na­ny przy jego uży­ciu peeling che­micz­ny cha­rak­te­ry­zu­je brak pie­cze­nia i zaczer­wie­nie­nia przy dużej efek­tyw­no­ści terapeutycznej.

Peeling nie wyłą­cza pacjen­ta z życia codzien­ne­go, a poja­wia­ją­ce się łusz­cze­nie jest deli­kat­ne i łatwe do ukry­cia przy uży­ciu powszech­nie sto­so­wa­nych kosme­ty­ków nawil­ża­ją­cych. Co naj­waż­niej­sze kwas mig­da­ło­wy w prze­ci­wień­stwie do innych kwa­sów jako jedy­ny z kwa­sów nie jest foto­uczu­la­ją­cy i moż­na go sto­so­wać latem oraz korzy­stać z solarium.

ZALE­TY: Zni­ko­me ryzy­ko powsta­nia poza­pal­nych hiper­pig­men­ta­cji oraz moż­li­wość wyko­ny­wa­nia zabie­gów cały rok.

Peeling jest wska­za­ny w leczeniu: 

 • pig­men­ta­cji (pie­gi, ostu­da – mela­sma, pla­my socze­wi­co­wa­te, prze­bar­wie­nia pozapalne);
 • reduk­cji drob­nych i głęb­szych zmarszczek;
 • zapo­bie­gaw­czym prze­ciw sta­rze­niu się skóry;
 • zmięk­cze­nia i wygła­dze­nia skóry;
 • popra­wy bar­wy i fak­tu­ry skóry;
 • trą­dzi­ku grud­ko­wo-krost­ko­we­go i zaskórników;
 • sucho­ści skó­ry przy prze­bie­gu zmian chorobowych;
 • blizn (spły­ce­nie);
 • Œzmian potrą­dzi­ko­wych;
 • zmian wywo­ła­nych przez czyn­ni­ki œśro­do­wi­sko­we (tytoń, zanieczyszczenia);
 • roz­sze­rzo­nych porów;
 • foto­sta­rze­nia skóry;
 • prze­bar­wień skóry;
 • do rewi­ta­li­za­cji skó­ry u osób w róż­nym wieku.

Czę­sto­tli­wość zabie­gu: W zależ­no­ści od sta­nu skó­ry zabieg powi­nien być powta­rza­ny w serii 610 zabie­gów cyklicz­nie co 2 lub 3 tygodnie.

Kwas Mul­ti-Fru­it 50

Skład:

 • kwas mle­ko­wy 2832%
 • kwas gli­ko­lo­wy 1217%
 • kwas cytry­no­wy 26%
 • kwas jabł­ko­wy 1% maks.
 • kwas wino­wy 1% maks.

Mul­ti FRU­IT AHA 50% jest to peeling, w któ­rym poszcze­gól­ne kwa­sy wyka­zu­ją syner­gizm działania:

 • Kwas gli­ko­lo­wy pro­wa­dzi do zwięk­szo­nej pro­duk­cji włó­kien kola­ge­nu i muko­po­li­sa­cha­ry­dów, w efek­cie cze­go zmarszcz­ki ule­ga­ją spły­ce­niu i osią­ga się dłu­go­fa­lo­wą popra­wę bio­lo­gicz­nych i ela­stycz­nych wła­ści­wo­ści skóry;
 • Kwas mle­ko­wy wpły­wa zna­czą­co na syn­te­zę cera­mi­dów w naskór­ku oraz popra­wia pro­por­cje pomię­dzy pra­wi­dło­wo i nie­pra­wi­dło­wo zbu­do­wa­ny­mi cera­mi­da­mi oraz wyka­zu­je wła­ści­wo­ści anty-mikro­bio­lo­gicz­ne dzię­ki cze­mu jest sku­tecz­nym środ­kiem prze­ciw­trą­dzi­ko­wym; jest też trak­to­wa­ny jako akty­wa­tor mecha­ni­zmów regu­lu­ją­cych ener­ge­tycz­ny meta­bo­lizm komórkowy;
 • Kwas jabł­ko­wy – przy­wra­ca skó­rze blask i wyraź­nie wygła­dza ją; redu­ku­je drob­ne zmarszcz­ki i prze­bar­wie­nia na twarzy;
 • Kwas cytry­no­wy - jest dosko­na­ły na róż­ne­go rodza­ju pla­my i prze­bar­wie­nia na twa­rzy; redu­ku­je nad­mier­nie zro­go­wa­cia­ły naskó­rek i przy­wra­ca skó­rze blask i œświe­ży wygląd;
 • Kwas wino­wy - oczysz­cza skó­rę, usu­wa drob­ne prze­bar­wie­nia i zwę­ża roz­sze­rzo­ne pory.

Wska­za­nia do stosowania: 

 • roz­sze­rzo­ne pory skóry;
 • drob­ne bli­zny, zmarszczki;
 • skó­ra tłu­sta, trądzikowa;
 • gru­ba war­stwa zro­go­wa­cia­łe­go naskór­ka (łok­cie, kola­na, stopy);
 • prze­bar­wie­nia (twarz, dłonie);
 • cera atro­ficz­na, źle ukrwiona;
 • przed­wcze­śnie sta­rze­ją­ca się skóra;
 • skó­ra znisz­czo­na kąpie­la­mi słonecznymi;
 • skó­ra sucha, wyma­ga­ją­ca nawil­że­nia i pobudzenia;
 • skó­ra sza­ra, tzw. cera palaczy”.

Efek­ty stosowania:

 • zmniej­sze­nie gru­bo­ści war­stwy rogo­wej i nor­ma­li­za­cja kera­ty­ni­za­cji – skó­ra uzy­sku­je gład­kość i ład­ny koloryt;
 • wzrost spo­isto­ści i zwar­to­ści głęb­szych warstw naskórka;
 • zwięk­sze­nie gru­bo­ści war­stwy twór­czej naskór­ka, wzmoc­nie­nie skóry;
 • wzmoc­nie­nie struk­tu­ry kola­ge­no­wej skó­ry właściwej;
 • pod­nie­sie­nie pozio­mu glikozoaminoglikanów;
 • wzrost nawil­że­nia naskór­ka, a w efek­cie uela­stycz­nie­nie go i ujędrnienie;
 • wzmoc­nie­nie prze­ni­ka­nia innych skład­ni­ków pre­pa­ra­tu kosmetycznego;
 • rege­ne­ra­cja skó­ry z foto­usz­ko­dze­nia­mi i prze­bar­wie­nia­mi posłonecznymi;
 • oczysz­cza­nie zapcha­nych miesz­ków wło­so­wych (zapo­bie­ga­nie sta­nom zapalnym);
 • likwi­da­cja bak­te­rii typu pro­pio­num odpo­wie­dzial­nych za two­rze­nie się prysz­czy i krostek.

Kwa­sy owo­co­we są naj­bez­piecz­niej­szym, nowo­cze­snym spe­cy­fi­kiem słu­żą­cym w tera­pii rege­ne­ra­cji skó­ry i lecze­niu mela­smy, jeże­li prze­strze­ga się pro­ce­du­ry ich aplikacji.

Czę­sto­tli­wość zabie­gu: W zależ­no­ści od sta­nu skó­ry zabieg powi­nien być wyko­na­ny w serii od 6 do 10 zabie­gów cyklicz­nie co 2 lub 3 tygodnie.

Kwas gli­ko­lo­wy 70% i pH 0,8

Wyso­kie stę­żę­nie i niskie pH złusz­cza­ją naskó­rek i sil­nie pobu­dza­ją pro­ce­sy rege­ne­ra­cje w skó­rze wła­ści­wej. Prze­pro­wa­dza się go w wykwa­li­fi­ko­wa­nych gabinetach.

Szcze­gól­ne prze­ciw­wska­za­nia do peelin­gu z kwa­su glikolowego:

 • aktyw­na opryszczka;
 • wysiew­ne bro­daw­ki płaskie;
 • sto­so­wa­nie izo­tre­ti­no­iny w cią­gu ostat­nich 6 miesięcy;
 • obec­ność świe­żych blizn;
 • skłon­ność do keloidów;
 • sto­so­wa­nie krio­te­ra­pii w cią­gu ostat­nich 6 miesięcy;
 • cią­ża.

Po peelin­gu kwa­sem gli­ko­lo­wym 70% i pH 0,8 oraz Mul­ti Fru­it AHA 50:

 • drob­no­pła­to­we złusz­cza­nie nastę­pu­je 23 dni po zabiegu;
 • przez ok. 2448 godzin na twa­rzy może utrzy­my­wać się nie­wiel­ki rumień, uczu­cie ścią­ga­nia, mogą poja­wić się nie­wiel­kie strup­ki – typo­wa reakcja;
 • do 24 godzin nie nale­ży wyko­ny­wać makijażu;
 • w przy­pad­ku cer trą­dzi­ko­wych kil­ka dni po zabie­gu może nastą­pić wzmo­żo­na nadczynnoœść gru­czo­łów łojo­wych (tzw. wysy­pa­nie) – jest to typo­wy objaw roz­po­czy­na­ją­ce­go się pro­ce­su leczenia;
 • nale­ży uni­kać słoń­ca i sola­rium lub zabez­pie­czyć skó­rę kre­mem o wyso­kim fil­trze (10 -15 lub wyższym);
 • pre­pa­rat moż­na też sto­so­wać na inne par­tie cia­ła z wyjąt­kiem oko­lic tar­czy­cy i piersi;
 • w przy­pad­ku sto­so­wa­nia na inne czę­ści cia­ła typu uda, ple­cy, brzuch, dło­nie, a tak­że na zro­go­wa­cia­łe i prze­su­szo­ne par­tie cia­ła takie jak łok­cie, kola­na, sto­py już po pierw­szym zabie­gu widać zna­ko­mi­te efek­ty w posta­ci popra­wy struk­tu­ry skó­ry, któ­ra sta­je się gład­ka i deli­kat­na, par­tie cia­ła ze zro­go­wa­cia­łym naskór­kiem ule­ga­ją wyraź­ne­mu wygładzeniu;
 • w przy­pad­ku wraż­li­wej skó­ry nale­ży koniecz­nie prze­pro­wa­dzić test alergiczny;
 • dzia­ła rów­nież bak­te­rio­bój­czo, ponie­waż dotle­nia, popra­wia ukrwie­nie, odtru­wa skó­rę ze szko­dli­wych tok­syn, a tak­że regu­lu­je wil­got­ność i rege­ne­ru­je skó­rę. Uła­twia pene­tra­cję w głąb skó­ry wita­mi­ny i eks­trak­ty roślin­ne, dodat­ko­wo ją odżywiając.

Czę­sto­tli­wość zabie­gu: W zależ­no­ści od sta­nu i wyglą­du skó­ry zale­ca­nych jest od 6 do 10 zabie­gów powta­rza­nych cyklicz­nie co 2 lub 3 tygodnie.

Kosme­to­lo­gia
cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
zale­ca­na seria 610 zabie­gów powta­rza­na cyklicz­nie co 2 lub 3 tygodnie
Peelin­gi AHA
kwas Mig­da­ło­wy, twarz/​dekolt 149
kwas Gli­ko­lo­wy 70%, pH 0,8 , twarz/​dekolt 149
Mul­ti-Fru­it AHA 50% – mie­sza­ni­na kwa­sów AHA, twarz/​dekolt 149
Duobra­zja
Mikro­der­ma­bra­zja + wybra­ny peeling AHA twarz 159
dekolt 159
twarz, dekolt 199

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *