Pol­ski peeling zio­ło­wy Jadwiga

Pol­ski peeling zio­ło­wy Jadwi­ga to głę­bo­kie złusz­cza­nie naskór­ka wyróż­nio­ny ZŁO­TYM MEDA­LEM na tar­gach krajowych.

Pol­ski peeling zio­ło­wy wg meto­dy i paten­tu mgr Jadwi­gi Uży­czyn jest zabie­giem głę­bo­kie­go złusz­cza­nia opar­tym na skład­ni­kach rośœlinnych pocho­dze­nia pol­skie­go. Jest to zabieg bez­piecz­ny, nie powo­du­je uczu­leń ani bli­zno­wa­ce­nia. Nie złusz­cza poni­żej war­stwy pod­staw­nej naskór­ka. Może być wyko­rzy­sty­wa­ny na skó­rę twa­rzy i cia­ła. Zale­tą tego peelin­gu jest przede wszyst­kim wszechstronnośœć.

Dzia­ła­nie:

 • zabieg wygła­dza skó­rę ze zmia­na­mi typo­wy­mi dla cery tłu­stej, trą­dzi­ko­wej, leczy trą­dzik, likwi­du­je efek­ty potrą­dzi­ko­we, zmniej­sza pory skó­ry, bli­zny, prze­bar­wie­nia, roz­stę­py skór­ne, wygła­dza zmarszcz­ki zarów­no u osób mło­dych, jak i w pode­szłym wieku;
 • likwi­du­je nad­mier­ne rogo­wa­ce­nie naskórka;
 • Skó­ra sta­je się mniej tłu­sta, mato­wa, wypry­ski rop­ne pod­sy­cha­ją i ustę­pu­ją, nacie­ki wchła­nia­ją się, zaskór­ni­ki zni­ka­ją, pory zamy­ka­ją się;
 • powo­du­je odmło­dze­nie skó­ry poprzez wzmo­że­nie pro­duk­cji kola­ge­nu i elastyny;
 • zabieg ten skła­da się z dwóch faz wyko­ny­wa­nych w pew­nym odstę­pie cza­su – wią­że się to z dwie­ma wizy­ta­mi w salo­nie:– pierw­sza to zabieg złusz­cza­nia, dru­ga – usu­nię­cie resz­tek naskórka;
 • w przy­pad­kach trud­nych zabieg powi­nien być poprze­dzo­ny wizy­tą u der­ma­to­lo­ga w celu usta­le­nia dia­gno­zy skó­ry i uzy­ska­nia zgo­dy na zabieg głę­bo­kie­go złuszczania.

Prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu:

 • infek­cyj­ne cho­ro­by skó­ry ostre i prze­wle­kła (rop­ne czy­li bak­te­ryj­ne, w tym tak­że nosi­ciel­stwo np. gron­kow­ca złocistego);
 • wiru­so­we, czy­li opryszcz­ka nawra­ca­ją­ca, bro­daw­ki pła­skie i pospolite;
 • grzy­bi­ce;
 • zna­mio­na barw­ni­ko­we skóry;
 • nowo­two­ry skó­ry i sta­ny przed-nowo­two­ro­we np. rogo­wa­ce­nie starcze;
 • trą­dzik różo­wa­ty – – wska­za­ne maski lecznicze;
 • cien­ka, płyt­ko una­czy­nio­na skó­ra – – wska­za­ne maski lecznicze;
 • skó­ra bar­dzo wraż­li­wa i aler­gicz­ne (moż­na wyko­nać na zle­ce­nie leka­rza dermatologa).

Częstotliwośœć:

 • przy cerze trą­dzi­ko­wej wyko­nu­je­my 4 do 12 zabie­gów w mie­sięcz­nych odstępach;
 • w przy­pad­ku skó­ry doj­rza­łej w celu odmło­dze­nia 1 lub 2 razy do roku (wio­sną i jesie­nią) jako lifting bio­lo­gicz­ny bez skalpela.

Postę­po­wa­nie po zabiegu:

W pierw­szych dniach po zabie­gu nale­ży uni­kać mro­zu poni­żej -5°C. Nato­miast przez 30 dni po zabie­gu nale­ży uni­kać słoń­ca i nie korzy­stać z solarium.

Kosme­to­lo­gia
cyklicz­nie co 6-ty zabieg gra­tis + punk­ty
przy płat­no­ści z góry za min. 5 zabie­gów 30% raba­tu + punk­ty
cena obej­mu­je dwie wizyty
POL­SKI PEELING ZIO­ŁO­WYZŁO­TY METAL
POL­SKI PEELING ZIOŁOWY twarz 249
dekolt 249
twarz, dekolt 349
ramio­na 299
ple­cy 349

W przy­pad­ku innych nie wymie­nio­nych par­tii cia­ła ceny są uzgad­nia­ne indy­wi­du­al­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *