Prze­dłu­ża­nie i zagęsz­cza­nie rzęs – naj­częst­sze pytania

Na czym pole­ga zabieg prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cza­nia rzęs? 

Jest to semi­per­ma­nent­ne ina­czej pół­tr­wa­łe prze­dłu­ża­nie rzęs. Rzę­sy są wyko­na­ne z poje­dyn­czych włó­kien jedwab­nych lub tzw. min­ka (sztucz­na imi­ta­cja rzęs z norek sybe­ryj­skich) o tak dobra­nym kształ­cie i roz­mia­rze, że wyglą­da­ją zupeł­nie jak praw­dzi­we. Są zakrzy­wio­ne jak rzę­sy natu­ral­ne, u pod­sta­wy grub­sze i zwę­ża­ją się ku koń­com. Przy­kle­ja­ne są poje­dyn­czo, rzę­sa do rzę­sy lub w sys­te­mie zagęsz­cze­nia (kil­ka do jed­nej np. 2D, 3D, 48D). Rzę­sy zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby w nie­do­strze­gal­ny spo­sób naśla­do­wać rzę­sy ludz­kie. Są ela­stycz­ne, odpor­ne na zgi­na­nie i poru­sza­ją się wraz z rzę­sa­mi natu­ral­ny­mi. Przy ich regu­lar­nym uzu­peł­nia­niu moż­na mieć nie­mal pewnośœć, że będą nie do odróż­nie­nia od prawdziwych.

Dla kogo pole­ca­ny jest zabieg i jakie są zalety?

Dla pań aktyw­nych, któ­rym bra­ku­je cza­su na poran­ny maki­jaż i kon­tro­lo­wa­nie go w cią­gu dnia. Jed­no­cze­śnie chcia­ły­by wyglą­dać pięk­nie bez koniecz­no­ści tuszo­wa­nia i wyko­ny­wa­nia każ­de­go wie­czo­ru dema­ki­ja­żu. Dzię­ki odpo­wied­nio dobra­nym rzę­som i pro­fe­sjo­nal­nej sty­li­za­cji moż­li­we jest ukry­cie nie­do­sko­na­ło­ści uro­dy typu zmę­czo­ny wzrok”, korek­ta opa­da­ją­cych kąci­ków powiek („smut­na twarz”), jasnych lub cien­kich led­wo widocz­nych rzęs. Uzy­ska­ny efekt powo­du­je, że oczy będą optycz­nie powięk­szo­ne, bar­dziej wyra­zi­ste a spoj­rze­nie peł­ne magii i zmy­sło­wo­ści. Twarz będzie wyglą­da­ła mło­dziej i spra­wia­ła wra­że­nie uśmiech­nię­tej”. Dodat­ko­wo nie prze­szka­dza­ją w upra­wia­niu spor­tu czy pły­wa­niu. Jest też dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla kobiet wybie­ra­ją­cych się na urlop. Eli­mi­nu­ją pro­blem roz­ma­za­nej maska­ry, gru­dek oraz smug pod oczami.

Czy zabieg nisz­czy moje natu­ral­ne rzęsy?

Nie nisz­czy i nie osła­bia natu­ral­nych rzęs oraz nie powo­du­je ich przed­wcze­sne­go wypa­da­nia. Dzie­je się tak dla­te­go, że nie inge­ru­je­my w cykl życia roz­wo­ju rzę­sy i tym samym nie jest on zakłócony.

Czy zabieg prze­dłu­ża­nia rzęs jest bezpieczny?

Zabieg prze­dłu­ża­nia rzęs jest bez­piecz­ny. Nie inge­ru­je w cykl życia roz­wo­ju rzę­sy. Prze­dłu­żo­na rzę­sa wypad­nie, gdy skoń­czy się jej cykl życia, a w jej miej­sce poja­wia się nowa rzę­sa. Dla­te­go też nie ma pra­wa co się znisz­czyć, ponie­waż cykl życia rzę­sy nie jest zakłócony.

Jak dłu­go trwa zabieg?

Zabieg trwa oko­ło 1,52 godz (dla metod 1:1, 2D, 3D) lub 23 godz dla meto­dy mak­sy­mal­ne­go zagęsz­cze­nia. Dokład­ny czas zabie­gu zale­ży od ilośœci natu­ral­nych rzęs i ocze­ki­wa­nych efek­tów. Uzu­peł­nia­nie nale­ży wyko­ny­wać co 34 tygo­dnie i trwa oko­ło 11,5 godz, aby prze­dłu­żyć nowe mło­de” rzęsy.

Dla­cze­go trze­ba uzu­peł­niać rzęsy?

Natu­ral­ne rzę­sy mają swój indy­wi­du­al­ny swój cykl życia, rosną, wypa­da­ją, a na ich miej­scu poja­wia­ją się nowe. Cykl życia rzę­sy wyno­si ok. 60 do 90 dni. Gdy rzę­sy natu­ral­ne skoń­czą swój cykl życio­wy, wypa­da­ją poje­dyn­czo z rzę­są przy­kle­jo­ną lub rzę­sa­mi. Zale­ży jakiej meto­dy uży­to. Po 2 do 4 tygo­dni oko­ło 13 rzęs natu­ral­nych wypa­da. Takie zacho­wa­nie rzęs jest cał­ko­wi­cie nor­mal­ne i bez wzglę­du na to czy mamy wyko­na­ny zabieg czy nie, pro­ces ten nie ule­ga zmia­nie. Dla utrzy­ma­nia sta­łe­go efek­tu dłu­gich i gęstych rzęs koniecz­ny jest zabieg uzupełniający.

Czy po zabie­gu moż­na sto­so­wać tusz do rzęs?

Rzę­sy prze­dłu­żo­ne maja tak ide­al­ny wygląd i głę­bo­ki odcień czer­ni, że nie ma potrze­by sto­so­wa­nia tuszu do rzęs.

Jak dbać o rzęsy?

Do 48 godzin po apli­ka­cji należy:
 • nie pocie­rać nad­mier­nie rzęs;
 • nie korzy­stać z base­nu, sau­ny, gorą­ce­go prysznica;
 • nie sto­so­wać żad­nych kosme­ty­ków w oko­li­cy oczu;
 • prze­cze­sy­wać rzę­sy rano i wie­czo­rem spe­cjal­ną szczoteczką;
 • uni­kać zabie­gów che­micz­nych na twarz oraz zabie­gów mogą­cych podraż­nić oko­li­ce oczu;
 • pierw­sze 2 noce spać na ple­cach oraz nie doty­kać rzęs, aby nie powy­gi­na­ły się pod­czas wysy­cha­nia kleju.

Po 48 godzi­nach po apli­ka­cji należy:

 • zacho­wać ostroż­ność pod­czas usu­wa­nia maki­ja­żu i tuszu – sto­so­wać płat­ki kosme­tycz­ne bez włók­ni­ny oraz jed­no­fa­zo­we pły­ny mice­lar­ne (nie uży­wać dwufazowych!);
 • uni­kać sto­so­wa­nia w oko­li­cach rzęs waci­ków, waty lub innych mate­ria­łów zawie­ra­ją­cych włókna;
 • uni­kać sto­so­wa­nia tłu­stych kosme­ty­ków, olej­ków, waze­li­ny w oko­li­cy rzęs lub zawie­ra­ją­cych gli­ko­le np. PEG ;
 • uni­kać sto­so­wa­nia kosme­ty­ków wodo­od­por­nych w oko­li­cy rzęs (np. tusze i eyeli­ne­ry wodoodporne);
 • uni­kać nad­mier­ne­go pocie­ra­nia rzęs;
 • na prze­dłu­żo­ne rzę­sy nie nale­ży robić trwa­łej ondu­la­cji ani sto­so­wać zalotki;
 • do cze­sa­nia i ukła­da­nia szczo­tecz­ki uży­wać deli­kat­nej, suchej szczoteczki;
 • rzę­sy moż­na usu­nąć tyl­ko w salo­nie przy uży­ciu spe­cjal­ne­go pre­pa­ra­tu przez wykwa­li­fi­ko­wa­ną stylistkę.

Czy klej i inne pre­pa­ra­ty uży­wa­ne pod­czas zabie­gu są bezpieczne?

Klej i pre­pa­rat sto­so­wa­ne do apli­ka­cji rzęs są pro­duk­ta­mi naj­wyż­szej jako­ści potwier­dzo­ne bada­nia­mi medycz­ny­mi i posia­da­ją ate­sty. Ponad­to sto­so­wa­ne kle­je nie mają kon­tak­tu ze skórą!

Jakie są prze­ciw­wska­za­nia dla apli­ka­cji rzęs?

 • infek­cja skór­na w miej­scu apli­ka­cji (zapa­le­nie spo­jó­wek, jęcz­mień itp.);
 • brak wła­snych rzęs.

Jeśli masz nadal pyta­nia, nie zna­la­złaś odpo­wie­dzi na swo­je wąt­pli­wo­ści zapra­szam do kon­tak­tu lub zostaw pyta­nie jako komen­tarz. Mak­sy­mal­nie w cią­gu 24 godzin z wyłą­cze­niem dni wol­nych posta­ra­my się odpo­wie­dzieć na poda­ny ema­il w komentarzu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *