Prze­dłu­ża­nie rzęs 1:1, 2D, 3D, Hol­ly­wo­od Effect – ofer­ta i cennik

Prze­dłuż i zagęść z nami swo­je natu­ral­ne rzęsy.

Do wybo­ru mamy:

  • meto­dy: 1:1. 2D, 3D lub Hol­ly­wo­od Effect/​Russian Volume;
  • rodza­je rzęs : jedwab­ne, min­ka oraz z norek sybe­ryj­skich dla naj­bar­dziej wymagających;
  • sto­pień skrę­tu i rodzaj grubości;
  • ombré, kolo­ro­we, z cyr­ko­nia­mi itp.

Wszyst­ko zale­ży od Two­jej wizji i wyobraź­ni. My jeste­śmy od tego aby reali­zo­wać i speł­niać Two­je wymagania.

Zabieg trwa oko­ło 2 godz, a w przy­pad­ku zagęsz­czeń typu Hol­ly­wo­od Effect/​Russian Volu­me czas może wydłu­żyć się do ok. 3 godz.

Prze­dłu­żo­ne i zagęsz­czo­ne rzę­sy spra­wią, że zapo­mni­my o roz­ma­za­nych oczach oraz o pra­co­chłon­nym poran­nym tuszo­wa­niu rzęs. Może­my bez obaw ćwi­czyć, pły­wać, spać a nawet pła­kać… I tak wyglą­da­my pięk­nie i zalot­nie przez 24 godzi­ny na dobę.

UWA­GA! Przy pierw­szym zabie­gu prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cze­nia rzęs otrzy­mu­jesz jed­no­ra­zo­wo gratis:

  1. Mikrosz­czo­tecz­kę do usu­wa­nia maki­ja­żu: eyeli­ner, tusz, cień;
  2. Szczo­tecz­kę do cze­sa­nia prze­dłu­żo­nych rzęs;
  3. Instruk­cję postę­po­wa­nia z dokle­jo­ny­mi rzę­sa­mi na piśœmie, abyśœ zawsze w każ­dej chwi­li mogła przeczytać.
Prze­dłu­ża­nie, zagęsz­cza­nie rzęs – cennik:
Prze­dłu­że­nie rzęs meto­dą 1:1, 2D, 3D (jedwab­ne lub min­ka) w zależ­no­ści od potrzeb
Prze­dłu­że­nie rzęs (peł­na aplikacja) 199,00
Uzu­peł­nie­nie rzęs co 34 tygodnie 99,00
Prze­dłu­że­nie rzęs meto­dą 1:1, 2D, 3D (100% nor­ka sybe­ryj­ska) w zależ­no­ści od potrzeb
Prze­dłu­że­nie rzęs (peł­na aplikacja) 299,00
Uzu­peł­nie­nie rzęs co 3 -4 tygodnie 149,00
Prze­dłu­że­nie rzęs meto­dą Rus­sian Volu­me lub Hol­ly­wo­od Effect (od 4D do mak­sy­mal­ne­go zagęszczenia)
Prze­dłu­że­nie i zagęsz­cze­nie rzęs (peł­na aplikacja) 349,00
Uzu­peł­nie­nie rzęs co 3 tygodnie 249,00
Usu­nię­cie rzęs
Do poło­wy aplikacji 29,00
Ponad poło­wa aplikacji 49,00
Usu­nię­cie przy jed­no­cze­snej apli­ka­cji nowych rzęs gra­tis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *