Prze­każ z nami 1% podatku

Bio Stu­dio Agnes aktyw­nie wspie­ra Gru­pę Agnes, dzia­ła­ją­cą w ramach Fun­da­cji Sede­ka. I Ty dołącz do nas! Możesz to zro­bić na kil­ka sposobów:

  • wypeł­nić w Bio Stu­dio Agnes PIT36, PIT-37, PIT -28, PIT-4R, PIT-11 spo­łecz­nie prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku bez żad­nych dodat­ko­wych ukry­tych opłat;
  • samo­dziel­nie prze­ka­zać 1% podatku:

  • samo­dziel­nie prze­ka­zać daro­wi­znę na dane poda­ne poni­żej z wyszcze­gól­nie­niem dla 10328 Gru­py Agnes”:

10328 Gru­pa OPP Gru­pa Agnes posia­da cer­ty­fi­kat Fun­da­cji Sedeka

W razie dodat­ko­wych pytań bądźŸ pro­po­zy­cji skon­tak­tuj się z nami lub przyjdźŸ do nas na her­ba­tę lub kawę.