Prze­kłu­wa­nie uszu i nosa sys­te­mem STU­DEX – opis i cennik

Zale­ty prze­kłu­wa­nia uszu i nosa w Bio Stu­dio Agnes: 

 • opa­ten­to­wa­ne instru­men­ty do prze­kłu­wa­nia cia­ła: Stu­dex Sys­tem 75;
 • pre­cy­zyj­ność;
 • 100% ste­ryl­no­ści, szczel­nie zapa­ko­wa­ne wkła­dy zawie­ra­ją­ce kol­czyk i zapin­kę (apa­rat do uszu) lub kol­czyk (apa­rat do nosa);
 • bez­piecz­ne, szyb­kie i higieniczne;
 • naj­wyż­sza jakość i profesjonalizm;
 • kol­czy­ki uży­wa­ne do prze­kłu­wa­nia cia­ła są hipo­aler­gicz­ne bez zawar­to­ści niklu, oło­wiu, kad­mu oraz kobaltu;
 • odpo­wied­nio osa­dzo­ne zapin­ki kol­czy­ka umoż­li­wia­ją dobrą cyr­ku­la­cję powie­trza, co wspie­ra pro­ces gojenia
 • sys­tem speł­nia a nawet prze­kra­cza stan­dar­dy UEFDA (U.S. Food & Drug Admi­ni­stra­tion);
 • pisem­na instruk­cja postę­po­wa­nia po zabie­gu z infor­ma­cją o cał­ko­wi­tym pro­ce­sie goje­nia oraz kontakt.

Wszyst­kie zabie­gi są poprze­dzo­ne wywia­dem o sta­nie zdro­wia oraz kon­sul­to­wa­ne (kon­sul­ta­cje są zawsze bez­płat­ne). Stu­dex Sys­tem 75 jest bar­dzo deli­kat­ną i prak­tycz­nie bez­gło­śną meto­dą prze­kłu­cia uszu i nosa, co czy­ni go ide­al­nym rów­nież dla dzie­ci. Zapew­nia mak­si­mum higie­ny wyko­ny­wa­ne­go zabie­gu. Kol­czyk i zapin­ka są zamknię­te we wkła­dzie jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku, któ­ry jest mon­to­wa­ny bez­po­śred­nio do apa­ra­tu. Zawar­tość wkła­du nigdy nie doty­ka Two­jej skó­ry, ani skó­ry spe­cja­li­sty od prze­kłu­wa­nia cia­ła, zarów­no pod­czas mon­to­wa­nia jak i zdej­mo­wa­nia. Pod­czas jed­ne­go ruchu ucho zosta­je prze­kłu­te wraz z umiesz­cze­niem kol­czy­ka i zapin­ki na swo­im miej­scu. Jest to opa­ten­to­wa­na tech­no­lo­gia. Speł­nia a nawet prze­kra­cza stan­dar­dy UEFDA (U.S. Food & Drug Admi­ni­stra­tion). Do wybo­ru kol­czy­ki w bar­dzo sty­lo­wych wzo­rach dosto­so­wa­ne do sys­te­mów prze­kłu­wa­nia uszu i nosa. Kol­czy­ki te są prze­zna­czo­ne do prze­kłu­wa­nia i są zapa­ko­wa­ne w ste­ryl­ne opa­ko­wa­nia. Przy­kła­do­we kol­czy­ki przy­sto­so­wa­ne do sys­te­mu Stu­dex Sys­tem 75

Wszyst­kie kol­czy­ki fir­my Stu­dex, rów­nież te prze­zna­czo­ne do prze­kłu­wa­nia posia­da­ją nastę­pu­ją­ce zalety:

 • stwo­rzo­ne z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów: 18-kara­to­we (750) lub 14 kara­to­we (585) zło­to w posta­ci żół­te­go lub bia­łe­go zło­ta, tytan oraz chi­rur­gicz­na stal nierdzewna;
 • są hipo­aler­gicz­ne, bez zawar­to­ści niklu, oło­wiu, kad­mu oraz kobaltu;
 • posia­da­ją ste­ryl­ne opa­ko­wa­nia, zarów­no na kol­czy­ki jak i zapinki;
 • zapin­ki kol­czy­ków (motyl­ki) pozwa­la­ją na lep­szą cyr­ku­la­cję powie­trza, co sprzy­ja pro­ce­so­wi gojenia;
 • naj­lep­sze dla Two­ich uszu sta­no­wią jed­no­cze­śnie ele­ganc­ką biżuterię.

Kol­czy­ko­wa­nie cia­ła – cennik:
Prze­kłu­cie uszu:
 • kul­ka 3mm/​4mm
69,00
 • bry­lant w opra­wie 3mm/​4mm
89,00
 • sto­krot­ka
99,00
 • bry­lant lub pereł­ka w łapkach
119,00
Prze­kłu­cie nosa 99,00
kon­sul­ta­cja, kon­takt po zabiegu gra­tis
dzie­ciom roz­da­je­my dyplom i naklej­kę dziel­na dziewczynka”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *