Sola­rium – bez­piecz­ne opa­la­nie i cennik

” Słoń­ce ozna­cza życie, œświa­tło i cie­pło. Jest zatem daw­cą życia, ponie­waż zdro­we życie wyma­ga obecnośœci słoń­ca. Wie­dza doty­czą­ca zna­cze­nia słoń­ca jest źŸródłem aktywnośœci bran­ży sola­ryj­nej. Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne wyko­rzy­stu­je się do naświe­tlań medycz­nych i kosme­tycz­nych. Celem jest zop­ty­ma­li­zo­wa­nie zasto­so­wań oraz wyko­rzy­sta­nie pozy­tyw­ne­go oddzia­ły­wa­nia słoń­ca nie­za­leż­nie od regio­nu, pogo­dy i pory roku. Z jed­nej stro­ny opa­le­ni­zna skó­ry sygna­li­zu­je nam atrakcyjnośœć i pewnośœć sie­bie, z dru­giej nato­miast pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne wywo­łu­je dobre samo­po­czu­cie i sprzy­ja naszej kon­dy­cji zdro­wot­nej. Wie­le osób nie może zaspo­ko­ić swo­je­go zapo­trze­bo­wa­nia na słoń­ce z przy­czyn zawo­do­wych lub pogo­do­wych. Defi­cy­ty słoń­ca są następ­stwem wyra­ża­nym cho­ciaż­by poprzez nie­do­bór wita­mi­ny D w orga­ni­zmie – – to dosyć czę­sto spo­ty­ka­ne zja­wi­sko. Pod­czas opa­la­nia nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie ma jego daw­ka. Nie­roz­sąd­nie dłu­gie kąpie­le sło­necz­ne szko­dzą skó­rze przy­no­sząc efekt odwrot­ny od zamierzonego.”

Pra­wie każ­dy zna to uczu­cie – gdy słoń­ce uœmiecha się na nie­bie, jesteśœmy po pro­stu w lep­szym humorze.

Testy medycz­ne udo­wod­ni­ły dobro­czyn­ny wpływ pro­mie­ni UV na cia­ło i duszę. Natu­ral­na wita­mi­na D powsta­je w orga­ni­zmie tyl­ko pod wpły­wem słoń­ca lub sola­rium (UVB). Lam­py w sola­rium głów­nie wytwa­rza­ją pro­mie­nie UVA, ale 4% do 10% pro­mie­nio­wa­nia UV to właœśnie UVB. Wita­mi­na D znaj­du­je zasto­so­wa­nie przede wszyst­kim w pro­fi­lak­ty­ce i lecze­niu krzy­wi­cy, oste­oma­la­cji i osteoporozy.

Dodat­ko­we zale­ty opa­la­nia w sola­rium przez cały rok, oczywiśœcie w roz­sąd­nych gra­ni­cach, wyglą­da­ją następująco:

  • Sola­rium wiosną:

- łago­dzi zmę­cze­nie wiosenne;

- two­rzy właśœciwą skó­rze ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem œświetl­ny;

- przy­go­to­wu­je skó­rę na dzia­ła­nie słońca.

  • Sola­rium latem:

- przy­go­to­wu­je do urlo­pu w kra­jach tropikalnych;

- pocie­sza na urlo­pie w domu”;

- opa­la bez upa­łu letniego.

  • Sola­rium jesienią:

- prze­dłu­ża lato;

- daje zdro­wy i zadba­ny wygląd;

- daje kon­dy­cję na zimę.

  • Sola­rium zimą:

- popra­wia nastrój;

- zwięk­sza odpornoœść organizmu;

- spra­wia, że jesteœśmy dyna­micz­ni i aktywni.

Wydaw­ca: PUNKT Part­ne­rzy: ADVAN­CED UV LIGHT, PRO IMEXSOLA­RIUM INFO

Sola­rium – cennik:
1 sesja, 10-ta sesja gratis* 1min 1,20
kar­net 50 zł + 5min gra­tis (55min) 1min 0,90
kar­net 80zł + 10min gra­tis (90min) 1min 0,88
kar­net 100zł+25min gratis+szaszetka gratis 1min 0,80
*10-ta sesja gra­tis – śred­nia minut z 9 sesji
Kar­ne­ty, jeœli nie zazna­czo­no ina­czej, są waż­ne do roku cza­su od momen­tu wydania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *