Stu­dio fry­zur i kolo­ry­za­cji, wizaż

Źle się czu­jesz w swo­jej skó­rze? Chcesz coś zmie­nić w swo­im wyglą­dzie, ale nie wiesz co?

Dobrze tra­fi­ła­ś/-eś.

Bio Stu­dio Agnes pomo­że Ci w:

 • kre­owa­niu Two­je­go nowe­go wizerunku;
 • dosto­su­je się do Two­ich marzeń oraz Two­je­go sty­lu, gustu i rodza­ju pracy;
 • dobie­rze fry­zu­rę i tech­ni­kę kolo­ry­za­cji oraz maki­jaż (na co dzień i na wieczór).
 • wyko­na kom­pu­te­ro­wą ana­li­zę kolo­ry­stycz­ną oraz struk­tu­ral­ną twa­rzy (będziesz miała/​miał wydru­ko­wa­ne pora­dy, wska­zów­ki a nawet listę pro­po­no­wa­nych kosmetyków).

Potra­fisz sobie wyobra­zić, jak z nami prze­mie­nisz się w kobietę/​mężczyznę To nic inne­go jak popra­wa Two­je­go samo­po­czu­cia, pod­nie­sie­nia swo­jej samo­oce­ny i pew­no­ści siebie.

Meta­mor­fo­za” – pakie­ty, cennik:
Pakiet pod­sta­wo­wy:
 • ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy i kolo­ry­stycz­na – okre­śle­nie Two­jej gamy kolo­ry­stycz­nej, kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust oraz omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych (ok 2h);
 • kolo­ry­za­cja i strzy­że­nie (ok 24h).
wło­sy do ramion 299
wło­sy za ramiona 399
wło­sy za łopatki 499
Pakiet roz­sze­rzo­ny:
 • ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy i kolo­ry­stycz­na – okre­śle­nie Two­jej gamy kolo­ry­stycz­nej, kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust oraz omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych (ok 2h);
 • kolo­ry­za­cja i strzy­że­nie oraz pokaz kil­ku wer­sji ucze­sa­nia na co dzień i na wie­czór (ok 24h);
 • prze­dłu­że­nie i zagęsz­cze­nie rzęs – do wybo­ru 1:1, 2D, 3D (ok. 2h).
wło­sy do ramion 349
wło­sy za ramiona 449
wło­sy za łopatki 549
Pakiet luk­su­so­wy:
 • ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy i kolo­ry­stycz­na – okre­śle­nie Two­jej gamy kolo­ry­stycz­nej, kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust oraz omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych (ok 2h);
 • kolo­ry­za­cja i strzy­że­nie (ok 24h);
 • pro­po­zy­cja maki­ja­żu dzien­ne­go i wie­czo­ro­we­go , pokaz korek­ty kształ­tu twa­rzy, ust i oczu (1,52h);
 • dobór kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych do twa­rzy i cia­ła, dobór kosme­ty­ków kolo­ro­wych do maki­ja­żu (ok 0,5h);
 • prze­dłu­że­nie i zagęsz­cze­nie rzęs – do wybo­ru 1:1, 2D, 3D (ok. 2h);
 • sesja zdję­cio­wa – repor­taż z meta­mor­fo­zy (0,5h)
wło­sy do ramion 499
wło­sy za ramiona 599
wło­sy za łopatki 699
Dodat­ko­wo:
każ­dy uczest­nik pro­gra­mu „META­MOR­FO­ZA” zysku­je dodat­ko­we korzy­ści w posta­ci udzie­le­nia raba­tu 50% na pozo­sta­łe usłu­gi Bio Stu­dio Agnes np. mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa Der­ma­Pen, maki­jaż permanentny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *