Mezoterapia mikroigłowa Dermapen

Der­ma­Pen do mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej to wie­lo­za­da­nio­we urzą­dze­nie, któ­re posia­da cer­ty­fi­kat FDACE oraz zdo­by­ło pre­sti­żo­wą nagro­dę BEST MEDI­CAL DEVI­CE w Las Vegas w kwiet­niu 2012. Der­ma­Pen jest alter­na­ty­wą lase­rów frak­cyj­nych i radio­fre­kwen­cji RF, ponie­waż: nie wywo­łu­je powsta­nia w skó­rze wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry i nie wyka­zu­je stre­fy abla­cji i koagu­la­cji (a to jest zasa­da lub dzia­ła­nie ubocz­ne innych urzą­dzeń); nie pro­wa­dzi do sta­nów zapal­nych skó­ry, a następ­nie do hiper­pig­men­ta­cji (prze­bar­wień) skó­ry. Dla­cze­go? Bo w zabie­gach Der­ma­Pe­nem nie zacho­dzi zja­wi­sko koagu­la­cji bia­łek naskór­ka i kapi­lar, nie ma stref mar­twi­cy tka­nek na sku­tek dzia­ła­nia wyso­kich tem­pe­ra­tur, nie ma dena­tu­ra­cji bia­łek głęb­szych warstw skó­ry. A wszyst­ko to z zacho­wa­niem pod­sta­wo­we­go wzor­ca frak­cyj­ne­go mikro­ra­nek. Wyko­rzy­stu­je się tu sys­tem mikro­na­kłuć skó­ry za pomo­cą wymien­nych,Read More →