Pol­ski peeling zio­ło­wy Jadwi­ga to głę­bo­kie złusz­cza­nie naskór­ka wyróż­nio­ny ZŁO­TYM MEDA­LEM na tar­gach kra­jo­wych. Pol­ski peeling zio­ło­wy wg meto­dy i paten­tu mgr Jadwi­gi Uży­czyn jest zabie­giem głę­bo­kie­go złusz­cza­nia opar­tym na skład­ni­kach rośœlinnych pocho­dze­nia pol­skie­go. Jest to zabieg bez­piecz­ny, nie powo­du­je uczu­leń ani bli­zno­wa­ce­nia. Nie złusz­cza poni­żej war­stwy pod­staw­nej naskór­ka. Może być wyko­rzy­sty­wa­ny na skó­rę twa­rzy i cia­ła. Zale­tą tego peelin­gu jest przede wszyst­kim wszechstronnośœć. Dzia­ła­nie: zabieg wygła­dza skó­rę ze zmia­na­mi typo­wy­mi dla cery tłu­stej, trą­dzi­ko­wej, leczy trą­dzik, likwi­du­je efek­ty potrą­dzi­ko­we, zmniej­sza pory skó­ry, bli­zny, prze­bar­wie­nia, roz­stę­py skór­ne, wygła­dza zmarszcz­ki zarów­no u osób mło­dych, jak i w pode­szłym wie­ku; likwi­du­je nad­mier­ne rogo­wa­ce­nie naskór­ka; Skó­ra sta­je się mniej tłu­sta, mato­wa, wypry­ski rop­neRead More →