Róż­ni­ce pomię­dzy sola­rium a słoń­cem natu­ral­nym są róż­no­rod­ne. Sola­rium kopiu­je spek­trum śœwietlne słoń­ca i wywo­łu­je w skó­rze podob­ne reak­cje opa­la­ją­ce. Dodat­ko­wo sola­rium pro­po­nu­je nie­za­leż­nie od pogo­dy, pory dnia i miej­sca możliwośœć uzy­ska­nia zdro­wej opa­le­ni­zny. Poprzez pre­cy­zyj­ny dobór siły i długośœci naœświetlania przy­czy­nia­my się do uzy­ska­nia pożą­da­nej opa­le­ni­zny bez wywo­ły­wa­nia opa­rze­nia sło­necz­ne­go. Wpraw­dzie róż­ne sola­ria wyka­zu­ją lek­ko róż­nią­ce się od sie­bie spek­tra ultra­fio­le­to­we, tak że zgod­nie z pożą­da­nym oddzia­ły­wa­niem efek­ty foto­bio­lo­gicz­ne są moc­niej lub sła­biej podkreśœlone niż ma to miej­sce w przy­pad­ku natu­ral­ne­go słoń­ca. Rów­nież słoń­ca nie moż­na postrze­gać jako sta­łej, ponie­waż pro­mie­nio­wa­nie ultra­fio­le­to­we zależ­ne jest od szerokoœci geo­gra­ficz­nej, pory roku, a ponad­to pod­le­ga wpły­wom takich czyn­ni­ków jak cho­ciaż­by wysokoœść, chmu­ry, oto­cze­nie; np. śœniegRead More →