Kom­pu­te­ro­wa ana­li­za struk­tu­ral­na kształ­tu twa­rzy oraz ana­li­za kolo­ry­stycz­na. Ana­li­za struk­tu­ral­na kształ­tu twa­rzy oraz ana­li­za kolo­ry­stycz­na jest wyko­ny­wa­na przez pro­fe­sjo­nal­ny pro­gram Salon Pre­sti­ge®. Czas potrzeb­ny na wyko­na­nie obu ana­liz to 2 godzi­ny zega­ro­we. Po ukoń­cze­niu sesji otrzy­masz indy­wi­du­al­nie skon­stru­owa­ną kar­tę z wyni­ka­mi ana­li­zy. Ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy – kar­ta dia­gno­stycz­na poza okre­śle­niem kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust zawie­ra rów­nież omó­wie­nie tech­nik korek­ty wystę­pu­ją­cych u Cie­bie defek­tów skór­nych typu: trą­dzik, roz­sze­rzo­ne pory, naczyn­ka, wykwi­ty skór­ne, pod­krą­żo­ne, zasi­nio­ne oczy. Zawie­ra jesz­cze przy­kła­do­we maki­ja­że, fry­zu­ry dopa­so­wa­ne dla Cie­bie. Ana­li­za kolo­ry­stycz­na – kar­ta dia­gno­stycz­na kwa­li­fi­ku­je Cię do okre­ślo­ne­go typu kolo­ry­stycz­ne­go (pro­gram wyróż­nia 8 typów kolo­ry­stycz­nych). Obej­mu­je dokład­ną cha­rak­te­ry­sty­kę Two­jej pale­ty kolo­rów z uwzględ­nie­niem odcie­nia, walo­ru, chro­ma­tycz­no­ści,Read More →

Źle się czu­jesz w swo­jej skó­rze? Chcesz coś zmie­nić w swo­im wyglą­dzie, ale nie wiesz co? Dobrze tra­­fi­­ła­­ś/-eś. Bio Stu­dio Agnes pomo­że Ci w: kre­owa­niu Two­je­go nowe­go wize­run­ku; dosto­su­je się do Two­ich marzeń oraz Two­je­go sty­lu, gustu i rodza­ju pra­cy; dobie­rze fry­zu­rę i tech­ni­kę kolo­ry­za­cji oraz maki­jaż (na co dzień i na wie­czór). wyko­na kom­pu­te­ro­wą ana­li­zę kolo­ry­stycz­ną oraz struk­tu­ral­ną twa­rzy (będziesz miała/​miał wydru­ko­wa­ne pora­dy, wska­zów­ki a nawet listę pro­po­no­wa­nych kosme­ty­ków). Potra­fisz sobie wyobra­zić, jak z nami prze­mie­nisz się w kobietę/​mężczyznę To nic inne­go jak popra­wa Two­je­go samo­po­czu­cia, pod­nie­sie­nia swo­jej samo­oce­ny i pew­no­ści sie­bie. Meta­mor­fo­za” – pakie­ty, cen­nik: Pakiet pod­sta­wo­wy: ana­li­za struk­tu­ral­na twa­rzy i kolo­ry­stycz­na – okre­śle­nie Two­jej gamy kolo­ry­stycz­nej, kształ­tu twa­rzy, oka, brwi, ust oraz omó­wie­nie tech­nik korek­tyRead More →