Peeling kwasami AHA

Aby osią­gnąć mak­sy­mal­ne efek­ty sto­so­wa­nych kwa­sów AHA war­to wyko­rzy­stać duobra­zję. Duobra­zja to dosko­na­łe wyko­rzy­sta­nie jed­no­ra­zo­wo zabie­gu mikro­der­ma­bra­zji oraz peelin­gu medycz­ne­go. Takie połą­cze­nie zwięk­sza kil­ka­krot­nie siłę zabie­gu przez co skra­ca się okres i ilość zabie­gów potrzeb­nych do uzy­ska­nia efek­tów. W zależ­no­ści od potrzeb i wska­zań pro­po­nu­je­my peeling do wybo­ru : gli­ko­lo­wy (70%, pH 0,8), Mul­ti-Fru­­it 50 lub mig­da­ło­wy. Wska­za­nia do duobra­zji: peeling twa­rzy i cia­ła; trą­dzik i bli­zny potrą­dzi­ko­we; zaskór­ni­ki i pro­sa­ki; roz­sze­rzo­ne pory; łojo­tok i suchość skó­ry; bli­zny i bli­znow­ce; prze­bar­wie­nia i odbar­wie­nia; uszko­dze­nia posło­necz­ne skó­ry (twarz, ręce, szy­ja), pla­my star­cze; roz­stę­py; wiot­kość skó­ry, drob­ne zmarszcz­ki; szorstki/​nierówny/​zrogowaciały naskó­rek. Wpływ duobra­zji na skó­rę: inten­syw­na popra­wa kolo­ry­tu, jako­ści i struk­tu­ry skó­ry; zwę­że­nie roz­sze­rzo­nych porów; zmniej­sze­nie ilo­ści zaskór­ni­ków; widocz­ne spły­ce­nie powierz­chow­nych zmarsz­czek;Read More →

mikrodermabrazja

Mikro­der­ma­bra­zja – kosme­to­lo­gia. Jest to zabieg dla osób pra­gną­cych osią­gnąć jak naj­lep­szy efekt w krót­kim cza­sie. Jest to bez­i­gło­wa i bez­kr­wa­wa meto­da śœcierania kolej­nych warstw naskór­ka aż do uzy­ska­nia pożą­da­ne­go rezul­ta­tu, czy­li wyraŸźnego wygła­dze­nia i odśœwieżenia skó­ry, popra­wie­nia kolo­ry­tu i elastycznośœci, prze­bar­wień, wygła­dze­nia zmarsz­czek, zwę­że­nia roz­sze­rzo­nych porów, reduk­cji roz­stę­pów, blizn i bli­znow­ców. Wyko­rzy­stu­je się tu dwie gło­wi­ce: zewnętrz­ną i wewnętrz­ną (NOWOŚĆ!) pod­czas zabie­gu, dzię­ki cze­mu efek­ty są szyb­sze i jesz­cze bar­dziej zado­wa­la­ją­ce. Wska­za­nia do mikro­der­ma­bra­zji: bli­zny potrą­dzi­ko­we; zaskór­ni­ki, pro­sa­ki; roz­sze­rzo­ne pory; szorst­ki, zro­go­wa­cia­ły naskó­rek; wiotkośœć skó­ry; odmła­dza­nie skó­ry; likwi­da­cja deli­kat­nych zmarsz­czek wokół oczu ust i szyi; roz­stę­py; suchośœć skó­ry; prze­bar­wie­nia i odbar­wie­nia; uszko­dze­nia posło­necz­ne skó­ry (twarz, ręce, szy­ja); bli­zny zani­ko­we i prze­ro­słe; rogo­wa­ce­nie przy­miesz­ko­we; trą­dzik pospo­li­ty (zaskór­ni­ko­wy, grud­ko­wy);Read More →