Bio Skin Lift - lifting bez skalpela

Dzia­ła­nie urzą­dze­nia BIO SKIN LIFT (lifting bez skal­pe­la) opie­ra się na tera­pii mikro­prą­da­mi, któ­re sty­mu­lu­ją pro­ce­sy rege­ne­ra­cji zacho­dzą­ce w komór­kach, pobu­dza­jąc odbu­do­wę włó­kien kola­ge­nu i ela­sty­ny. Zabieg zwięk­sza kurcz­li­wość włó­kien mię­śnio­wych oraz uspraw­nia wyda­la­nie tok­syn wraz z nad­mia­rem wody. Jed­no­cze­śnie efekt pene­tra­cji joni­za­cyj­nej w wyni­ku dzia­ła­nia mikro­prą­dów pozwa­la na nawil­że­nie i odży­wie­nie skó­ry, zmarszcz­ki zosta­ją wygła­dzo­ne, a skó­ra pozo­sta­je jasna i mięk­ka. Przy­no­si to bar­dzo dobre dzia­ła­nie lecz­ni­cze na skó­rę, zwal­cza­jąc zmarszcz­ki, roz­stę­py po cią­ży, bli­zny i wal­cząc ze zwiot­cza­łym biu­stem. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia dre­na­żu lim­fa­tycz­ne­go za pomo­cą ręka­wic elek­trycz­nych. Zabieg ten pomo­że usu­nąć obrzę­ki, przy­śpie­szyć wchła­nia­nie krwia­ków poura­zo­wych. Dre­naż lim­fa­tycz­ny w kosme­ty­ce jest czę­sto sto­so­wa­ny w celu sty­mu­la­cji tkan­ki pod­skór­nej, przy­wró­ce­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­niaRead More →