Róż­ni­ce pomię­dzy sola­rium a słoń­cem natu­ral­nym są róż­no­rod­ne. Sola­rium kopiu­je spek­trum śœwietlne słoń­ca i wywo­łu­je w skó­rze podob­ne reak­cje opa­la­ją­ce. Dodat­ko­wo sola­rium pro­po­nu­je nie­za­leż­nie od pogo­dy, pory dnia i miej­sca możliwośœć uzy­ska­nia zdro­wej opa­le­ni­zny. Poprzez pre­cy­zyj­ny dobór siły i długośœci naœświetlania przy­czy­nia­my się do uzy­ska­nia pożą­da­nej opa­le­ni­zny bez wywo­ły­wa­nia opa­rze­nia sło­necz­ne­go. Wpraw­dzie róż­ne sola­ria wyka­zu­ją lek­ko róż­nią­ce się od sie­bie spek­tra ultra­fio­le­to­we, tak że zgod­nie z pożą­da­nym oddzia­ły­wa­niem efek­ty foto­bio­lo­gicz­ne są moc­niej lub sła­biej podkreśœlone niż ma to miej­sce w przy­pad­ku natu­ral­ne­go słoń­ca. Rów­nież słoń­ca nie moż­na postrze­gać jako sta­łej, ponie­waż pro­mie­nio­wa­nie ultra­fio­le­to­we zależ­ne jest od szerokoœci geo­gra­ficz­nej, pory roku, a ponad­to pod­le­ga wpły­wom takich czyn­ni­ków jak cho­ciaż­by wysokoœść, chmu­ry, oto­cze­nie; np. śœniegRead More →

” Słoń­ce ozna­cza życie, œświa­tło i cie­pło. Jest zatem daw­cą życia, ponie­waż zdro­we życie wyma­ga obecnośœci słoń­ca. Wie­dza doty­czą­ca zna­cze­nia słoń­ca jest źŸródłem aktywnośœci bran­ży sola­ryj­nej. Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne wyko­rzy­stu­je się do naświe­tlań medycz­nych i kosme­tycz­nych. Celem jest zop­ty­ma­li­zo­wa­nie zasto­so­wań oraz wyko­rzy­sta­nie pozy­tyw­ne­go oddzia­ły­wa­nia słoń­ca nie­za­leż­nie od regio­nu, pogo­dy i pory roku. Z jed­nej stro­ny opa­le­ni­zna skó­ry sygna­li­zu­je nam atrakcyjnośœć i pewnośœć sie­bie, z dru­giej nato­miast pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne wywo­łu­je dobre samo­po­czu­cie i sprzy­ja naszej kon­dy­cji zdro­wot­nej. Wie­le osób nie może zaspo­ko­ić swo­je­go zapo­trze­bo­wa­nia na słoń­ce z przy­czyn zawo­do­wych lub pogo­do­wych. Defi­cy­ty słoń­ca są następ­stwem wyra­ża­nym cho­ciaż­by poprzez nie­do­bór wita­mi­ny D w orga­ni­zmie – – to dosyć czę­sto spo­ty­ka­ne zja­wi­sko. Pod­czas opa­la­nia nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie ma jegoRead More →