Peeling kawi­ta­cyj­ny to oczysz­cza­nie skó­ry za pomo­cą wibra­cji ultradŸźwiękowej, wzbo­ga­co­ne o mikro­ma­saż, któ­ry popra­wia mikro­krą­że­nie, dotle­nie­nie komór­ko­we oraz zwięk­sza pene­tra­cję skład­ni­ków aktyw­nych w głąb skó­ry. Pozwa­la na dokład­ne usu­nię­cie nad­mia­ru sebum z porów i miesz­ków wło­so­wych, pozby­cie się zaskór­ni­ków, wągrów i bak­te­rii. Złusz­cza­nie naskór­ka nastę­pu­je za pomo­cą zja­wi­ska kawi­ta­cji. Two­rzą się wów­czas mikro­sko­pij­ne pęche­rzy­ki gazu, nastę­pu­je gwał­tow­na zmia­na ciśœnienia i sze­reg pro­ce­sów, któ­rych efek­tem jest roz­bi­cie mar­twych komó­rek rogo­wej war­stwy naskór­ka. Następ­nie moż­na wyko­nać zabieg sono­fo­re­zy, czy­li powierz­chow­ne­go wtła­cza­nia sub­stan­cji aktyw­nych zawar­tych w ampuł­kach w głąb skó­ry. Dzię­ki temu ich dzia­ła­nie jest sil­niej­sze, a efekt zabie­gu bar­dziej widocz­ny i dłu­go­trwa­ły. Wska­za­nia do zabie­gu: skó­ra trą­dzi­ko­wa; zanie­czysz­cze­nia, roz­sze­rzo­ne pory; drob­ne zmarszcz­ki; bli­zny; skó­ra doj­rza­ła. Prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu:Read More →