Na czym pole­ga zabieg prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cza­nia rzęs? Jest to semi­per­ma­nent­ne ina­czej pół­tr­wa­łe prze­dłu­ża­nie rzęs. Rzę­sy są wyko­na­ne z poje­dyn­czych włó­kien jedwab­nych lub tzw. min­ka (sztucz­na imi­ta­cja rzęs z norek sybe­ryj­skich) o tak dobra­nym kształ­cie i roz­mia­rze, że wyglą­da­ją zupeł­nie jak praw­dzi­we. Są zakrzy­wio­ne jak rzę­sy natu­ral­ne, u pod­sta­wy grub­sze i zwę­ża­ją się ku koń­com. Przy­kle­ja­ne są poje­dyn­czo, rzę­sa do rzę­sy lub w sys­te­mie zagęsz­cze­nia (kil­ka do jed­nej np. 2D, 3D, 48D). Rzę­sy zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby w nie­do­strze­gal­ny spo­sób naśla­do­wać rzę­sy ludz­kie. Są ela­stycz­ne, odpor­ne na zgi­na­nie i poru­sza­ją się wraz z rzę­sa­mi natu­ral­ny­mi. Przy ich regu­lar­nym uzu­peł­nia­niu moż­na mieć nie­mal pewnośœć, że będą nie do odróż­nie­nia od praw­dzi­wych. Dla kogo pole­ca­ny jest zabieg i jakie sąRead More →