Na czym pole­ga zabieg prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cza­nia rzęs? Jest to semi­per­ma­nent­ne ina­czej pół­tr­wa­łe prze­dłu­ża­nie rzęs. Rzę­sy są wyko­na­ne z poje­dyn­czych włó­kien jedwab­nych lub tzw. min­ka (sztucz­na imi­ta­cja rzęs z norek sybe­ryj­skich) o tak dobra­nym kształ­cie i roz­mia­rze, że wyglą­da­ją zupeł­nie jak praw­dzi­we. Są zakrzy­wio­ne jak rzę­sy natu­ral­ne, u pod­sta­wy grub­sze i zwę­ża­ją się ku koń­com. Przy­kle­ja­ne są poje­dyn­czo, rzę­sa do rzę­sy lub w sys­te­mie zagęsz­cze­nia (kil­ka do jed­nej np. 2D, 3D, 48D). Rzę­sy zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby w nie­do­strze­gal­ny spo­sób naśla­do­wać rzę­sy ludz­kie. Są ela­stycz­ne, odpor­ne na zgi­na­nie i poru­sza­ją się wraz z rzę­sa­mi natu­ral­ny­mi. Przy ich regu­lar­nym uzu­peł­nia­niu moż­na mieć nie­mal pewnośœć, że będą nie do odróż­nie­nia od praw­dzi­wych. Dla kogo pole­ca­ny jest zabieg i jakie sąRead More →

Prze­dłuż i zagęść z nami swo­je natu­ral­ne rzę­sy. Do wybo­ru mamy: meto­dy: 1:1. 2D, 3D lub Hol­ly­wo­od Effect/​Russian Volu­me; rodza­je rzęs : jedwab­ne, min­ka oraz z norek sybe­ryj­skich dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych; sto­pień skrę­tu i rodzaj gru­bo­ści; ombré, kolo­ro­we, z cyr­ko­nia­mi itp. Wszyst­ko zale­ży od Two­jej wizji i wyobraź­ni. My jeste­śmy od tego aby reali­zo­wać i speł­niać Two­je wyma­ga­nia. Zabieg trwa oko­ło 2 godz, a w przy­pad­ku zagęsz­czeń typu Hol­ly­wo­od Effect/​Russian Volu­me czas może wydłu­żyć się do ok. 3 godz. Prze­dłu­żo­ne i zagęsz­czo­ne rzę­sy spra­wią, że zapo­mni­my o roz­ma­za­nych oczach oraz o pra­co­chłon­nym poran­nym tuszo­wa­niu rzęs. Może­my bez obaw ćwi­czyć, pły­wać, spać a nawet pła­kać… I tak wyglą­da­my pięk­nie i zalot­nie przez 24 godzi­ny na dobę. UWA­GA! Przy pierw­szym zabie­gu prze­dłu­ża­nia i zagęsz­cze­nia rzęs otrzy­mu­jesz jed­no­ra­zo­wo gra­tis:Read More →