Zale­ty prze­kłu­wa­nia uszu i nosa w Bio Stu­dio Agnes: opa­ten­to­wa­ne instru­men­ty do prze­kłu­wa­nia cia­ła: Stu­dex Sys­tem 75; pre­cy­zyj­ność; 100% ste­ryl­no­ści, szczel­nie zapa­ko­wa­ne wkła­dy zawie­ra­ją­ce kol­czyk i zapin­kę (apa­rat do uszu) lub kol­czyk (apa­rat do nosa); bez­piecz­ne, szyb­kie i higie­nicz­ne; naj­wyż­sza jakość i pro­fe­sjo­na­lizm; kol­czy­ki uży­wa­ne do prze­kłu­wa­nia cia­ła są hipo­aler­gicz­ne bez zawar­to­ści niklu, oło­wiu, kad­mu oraz kobal­tu; odpo­wied­nio osa­dzo­ne zapin­ki kol­czy­ka umoż­li­wia­ją dobrą cyr­ku­la­cję powie­trza, co wspie­ra pro­ces goje­nia sys­tem speł­nia a nawet prze­kra­cza stan­dar­dy UEFDA (U.S. Food & Drug Admi­ni­stra­tion); pisem­na instruk­cja postę­po­wa­nia po zabie­gu z infor­ma­cją o cał­ko­wi­tym pro­ce­sie goje­nia oraz kon­takt. Wszyst­kie zabie­gi są poprze­dzo­ne wywia­dem o sta­nie zdro­wia oraz kon­sul­to­wa­ne (kon­sul­ta­cje są zawsze bez­płat­ne). Stu­dex Sys­tem 75 jest bar­dzo deli­kat­ną i prak­tycz­nie bez­gło­śną meto­dą prze­kłu­cia uszuRead More →