Jest to zabieg, pole­ga­ją­cy na nada­niu natu­ral­nym brwiom opty­mal­ne­go dla nich kształ­tu pęse­tą lub pęse­tą i nożycz­ka­mi oraz podkreśœlenie ich hen­ną w wybra­nym, natu­ral­nym odcie­niu, jeże­li jest to koniecz­ne. Bra­na jest pod uwa­gę przede wszyst­kim budo­wa twa­rzy oraz natu­ral­na linia i kie­ru­nek roœśnięcia w łuku wło­sków. Sty­li­za­cję brwi możesz rów­nież potrak­to­wać jako etap adap­ta­cyj­ny przed wyko­na­niem maki­ja­żu per­ma­nent­ne­go. Cena: 49zł Zobacz, jak bar­dzo się zmie­nia opra­wa oczu poprzez umie­jęt­ny i pro­fe­sjo­nal­ny dobór kształ­tu i kolo­ru brwi. Wsta­wiam fot­kę, któ­rą uda­ło mi się zro­bić przed i bezpoœśrednio po zabie­gu. Dzię­ku­ję p. Kami­li za poœświęcenie chwi­li cza­su dla obiek­ty­wu. Po tym pierw­szym zabie­gu wystar­czy tyl­ko regu­lar­nie co 34 tygo­dnie przy­cho­dzić na regu­la­cję i hen­nęRead More →

Jest to zabieg prze­zna­czo­ny do trwa­łe­go mode­lo­wa­nia rzęs. Deli­kat­nie, dłu­go­trwa­le pod­krę­ca rzę­sy, a efekt zabie­gu widocz­ny jest przez oko­ło 68 tygo­dni. Pole­ca­ny jest nie tyl­ko dla Pań o podat­nych, krót­kich rzę­sach, ale i rów­nież dla Pań o rzę­sach trud­nych, dłu­gich i pro­stych. Takich, któ­rych nawet za pomo­cą zalot­ki nie są w sta­nie pod­krę­cić. Do wyko­na­nia tego zabie­gu nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań medycz­nych, jedy­nie co trze­ba zro­bić to zdjąć soczew­ki… Jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny i trwa oko­ło 45 minut. Czu­jesz tyl­ko przy­jem­ne smy­ra­nie. Zabieg pole­ga na utwo­rze­niu skrę­tu rzęs poprzez nawi­nię­cie ich na sza­blon oraz utrwa­le­niu go za pomo­cą zesta­wu czyn­ni­ków che­micz­nych , cał­ko­wi­cie bez­piecz­nych dla zdro­wia i nie powo­du­ją­cych uczu­leń. Cały zabieg jestRead More →