Chcesz zasko­czyć swo­ich zna­jo­mych, przy­ja­ciół nowym nabyt­kiem – tatu­ażem? A może coś wyjąt­ko­we­go wyda­rzy­ło się w Two­im życiu i chcesz mieć pamiąt­kę na całe życie? Bar­dzo duży wybór sza­blo­nów (wzo­rów). Na pew­no znaj­dziesz coś dla sie­bie. Możesz też zapro­po­no­wać swój wzór, któ­ry Cię zain­spi­ro­wał. Pig­men­ty posia­da­ją kar­ty cha­rak­te­ry­sty­ki MSDS, są bez­piecz­ne i nie­tok­sycz­ne. Na życze­nie lub w razie potrze­by zabieg może być wyko­na­ny ze znie­czu­le­niem miej­sco­wym przed i/​lub w trak­cie. Koszt wyko­na­nia tatu­ażu jest uza­leż­nio­ny od wybra­ne­go moty­wu i wiel­ko­ści. Wyce­na i kon­sul­ta­cje są bez­płat­ne. Powią­za­ne arty­ku­ły: Tatu­aż – gale­ria Bio­ta­tu­aż (tatu­aż cza­so­wy)Read More →