Mezoterapia mikroigłowa Dermapen

Der­ma­Pen do mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej to wie­lo­za­da­nio­we urzą­dze­nie, któ­re posia­da cer­ty­fi­kat FDACE oraz zdo­by­ło pre­sti­żo­wą nagro­dę BEST MEDI­CAL DEVI­CE w Las Vegas w kwiet­niu 2012. Der­ma­Pen jest alter­na­ty­wą lase­rów frak­cyj­nych i radio­fre­kwen­cji RF, ponie­waż: nie wywo­łu­je powsta­nia w skó­rze wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry i nie wyka­zu­je stre­fy abla­cji i koagu­la­cji (a to jest zasa­da lub dzia­ła­nie ubocz­ne innych urzą­dzeń); nie pro­wa­dzi do sta­nów zapal­nych skó­ry, a następ­nie do hiper­pig­men­ta­cji (prze­bar­wień) skó­ry. Dla­cze­go? Bo w zabie­gach Der­ma­Pe­nem nie zacho­dzi zja­wi­sko koagu­la­cji bia­łek naskór­ka i kapi­lar, nie ma stref mar­twi­cy tka­nek na sku­tek dzia­ła­nia wyso­kich tem­pe­ra­tur, nie ma dena­tu­ra­cji bia­łek głęb­szych warstw skó­ry. A wszyst­ko to z zacho­wa­niem pod­sta­wo­we­go wzor­ca frak­cyj­ne­go mikro­ra­nek. Wyko­rzy­stu­je się tu sys­tem mikro­na­kłuć skó­ry za pomo­cą wymien­nych,Read More →

Peeling kawi­ta­cyj­ny to oczysz­cza­nie skó­ry za pomo­cą wibra­cji ultradŸźwiękowej, wzbo­ga­co­ne o mikro­ma­saż, któ­ry popra­wia mikro­krą­że­nie, dotle­nie­nie komór­ko­we oraz zwięk­sza pene­tra­cję skład­ni­ków aktyw­nych w głąb skó­ry. Pozwa­la na dokład­ne usu­nię­cie nad­mia­ru sebum z porów i miesz­ków wło­so­wych, pozby­cie się zaskór­ni­ków, wągrów i bak­te­rii. Złusz­cza­nie naskór­ka nastę­pu­je za pomo­cą zja­wi­ska kawi­ta­cji. Two­rzą się wów­czas mikro­sko­pij­ne pęche­rzy­ki gazu, nastę­pu­je gwał­tow­na zmia­na ciśœnienia i sze­reg pro­ce­sów, któ­rych efek­tem jest roz­bi­cie mar­twych komó­rek rogo­wej war­stwy naskór­ka. Następ­nie moż­na wyko­nać zabieg sono­fo­re­zy, czy­li powierz­chow­ne­go wtła­cza­nia sub­stan­cji aktyw­nych zawar­tych w ampuł­kach w głąb skó­ry. Dzię­ki temu ich dzia­ła­nie jest sil­niej­sze, a efekt zabie­gu bar­dziej widocz­ny i dłu­go­trwa­ły. Wska­za­nia do zabie­gu: skó­ra trą­dzi­ko­wa; zanie­czysz­cze­nia, roz­sze­rzo­ne pory; drob­ne zmarszcz­ki; bli­zny; skó­ra doj­rza­ła. Prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu:Read More →

Pol­ski peeling zio­ło­wy Jadwi­ga to głę­bo­kie złusz­cza­nie naskór­ka wyróż­nio­ny ZŁO­TYM MEDA­LEM na tar­gach kra­jo­wych. Pol­ski peeling zio­ło­wy wg meto­dy i paten­tu mgr Jadwi­gi Uży­czyn jest zabie­giem głę­bo­kie­go złusz­cza­nia opar­tym na skład­ni­kach rośœlinnych pocho­dze­nia pol­skie­go. Jest to zabieg bez­piecz­ny, nie powo­du­je uczu­leń ani bli­zno­wa­ce­nia. Nie złusz­cza poni­żej war­stwy pod­staw­nej naskór­ka. Może być wyko­rzy­sty­wa­ny na skó­rę twa­rzy i cia­ła. Zale­tą tego peelin­gu jest przede wszyst­kim wszechstronnośœć. Dzia­ła­nie: zabieg wygła­dza skó­rę ze zmia­na­mi typo­wy­mi dla cery tłu­stej, trą­dzi­ko­wej, leczy trą­dzik, likwi­du­je efek­ty potrą­dzi­ko­we, zmniej­sza pory skó­ry, bli­zny, prze­bar­wie­nia, roz­stę­py skór­ne, wygła­dza zmarszcz­ki zarów­no u osób mło­dych, jak i w pode­szłym wie­ku; likwi­du­je nad­mier­ne rogo­wa­ce­nie naskór­ka; Skó­ra sta­je się mniej tłu­sta, mato­wa, wypry­ski rop­neRead More →

mikrodermabrazja

Mikro­der­ma­bra­zja – kosme­to­lo­gia. Jest to zabieg dla osób pra­gną­cych osią­gnąć jak naj­lep­szy efekt w krót­kim cza­sie. Jest to bez­i­gło­wa i bez­kr­wa­wa meto­da śœcierania kolej­nych warstw naskór­ka aż do uzy­ska­nia pożą­da­ne­go rezul­ta­tu, czy­li wyraŸźnego wygła­dze­nia i odśœwieżenia skó­ry, popra­wie­nia kolo­ry­tu i elastycznośœci, prze­bar­wień, wygła­dze­nia zmarsz­czek, zwę­że­nia roz­sze­rzo­nych porów, reduk­cji roz­stę­pów, blizn i bli­znow­ców. Wyko­rzy­stu­je się tu dwie gło­wi­ce: zewnętrz­ną i wewnętrz­ną (NOWOŚĆ!) pod­czas zabie­gu, dzię­ki cze­mu efek­ty są szyb­sze i jesz­cze bar­dziej zado­wa­la­ją­ce. Wska­za­nia do mikro­der­ma­bra­zji: bli­zny potrą­dzi­ko­we; zaskór­ni­ki, pro­sa­ki; roz­sze­rzo­ne pory; szorst­ki, zro­go­wa­cia­ły naskó­rek; wiotkośœć skó­ry; odmła­dza­nie skó­ry; likwi­da­cja deli­kat­nych zmarsz­czek wokół oczu ust i szyi; roz­stę­py; suchośœć skó­ry; prze­bar­wie­nia i odbar­wie­nia; uszko­dze­nia posło­necz­ne skó­ry (twarz, ręce, szy­ja); bli­zny zani­ko­we i prze­ro­słe; rogo­wa­ce­nie przy­miesz­ko­we; trą­dzik pospo­li­ty (zaskór­ni­ko­wy, grud­ko­wy);Read More →