Jest to zabieg prze­zna­czo­ny do trwa­łe­go mode­lo­wa­nia rzęs. Deli­kat­nie, dłu­go­trwa­le pod­krę­ca rzę­sy, a efekt zabie­gu widocz­ny jest przez oko­ło 68 tygo­dni. Pole­ca­ny jest nie tyl­ko dla Pań o podat­nych, krót­kich rzę­sach, ale i rów­nież dla Pań o rzę­sach trud­nych, dłu­gich i pro­stych. Takich, któ­rych nawet za pomo­cą zalot­ki nie są w sta­nie pod­krę­cić. Do wyko­na­nia tego zabie­gu nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań medycz­nych, jedy­nie co trze­ba zro­bić to zdjąć soczew­ki… Jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny i trwa oko­ło 45 minut. Czu­jesz tyl­ko przy­jem­ne smy­ra­nie. Zabieg pole­ga na utwo­rze­niu skrę­tu rzęs poprzez nawi­nię­cie ich na sza­blon oraz utrwa­le­niu go za pomo­cą zesta­wu czyn­ni­ków che­micz­nych , cał­ko­wi­cie bez­piecz­nych dla zdro­wia i nie powo­du­ją­cych uczu­leń. Cały zabieg jestRead More →