Tatu­aż

Chcesz zasko­czyć swo­ich zna­jo­mych, przy­ja­ciół nowym nabyt­kiem – tatuażem?
A może coś wyjąt­ko­we­go wyda­rzy­ło się w Two­im życiu i chcesz mieć pamiąt­kę na całe życie?
Bar­dzo duży wybór sza­blo­nów (wzo­rów). Na pew­no znaj­dziesz coś dla siebie.
Możesz też zapro­po­no­wać swój wzór, któ­ry Cię zainspirował.
Pig­men­ty posia­da­ją kar­ty cha­rak­te­ry­sty­ki MSDS, są bez­piecz­ne i nietoksyczne.
Na życze­nie lub w razie potrze­by zabieg może być wyko­na­ny ze znie­czu­le­niem miej­sco­wym przed i/​lub w trakcie.

Koszt wyko­na­nia tatu­ażu jest uza­leż­nio­ny od wybra­ne­go moty­wu i wielkości.

Wyce­na i kon­sul­ta­cje są bezpłatne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *