Trwa­ła na rzę­sy – opis i cennik

Jest to zabieg prze­zna­czo­ny do trwa­łe­go mode­lo­wa­nia rzęs. Deli­kat­nie, dłu­go­trwa­le pod­krę­ca rzę­sy, a efekt zabie­gu widocz­ny jest przez oko­ło 68 tygo­dni. Pole­ca­ny jest nie tyl­ko dla Pań o podat­nych, krót­kich rzę­sach, ale i rów­nież dla Pań o rzę­sach trud­nych, dłu­gich i pro­stych. Takich, któ­rych nawet za pomo­cą zalot­ki nie są w sta­nie podkręcić.

Do wyko­na­nia tego zabie­gu nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań medycz­nych, jedy­nie co trze­ba zro­bić to zdjąć soczew­ki… Jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny i trwa oko­ło 45 minut. Czu­jesz tyl­ko przy­jem­ne smy­ra­nie. Zabieg pole­ga na utwo­rze­niu skrę­tu rzęs poprzez nawi­nię­cie ich na sza­blon oraz utrwa­le­niu go za pomo­cą zesta­wu czyn­ni­ków che­micz­nych , cał­ko­wi­cie bez­piecz­nych dla zdro­wia i nie powo­du­ją­cych uczu­leń. Cały zabieg jest wyko­ny­wa­ny na zamknię­tych oczach. Bez­po­śred­nio po zabie­gu nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań do wyko­ny­wa­nia jakichś czyn­no­ści. Moż­na iść od razu na basen, do sau­ny czy do sola­rium, a nawet wyko­nać inten­syw­ny maki­jaż. Dodat­ko­wo wyko­ny­wa­na jest hen­na czar­na na rzęsy.

W efek­cie tego zabie­gu nie trze­ba każ­de­go ran­ka męczyć się z zalot­ką i/​lub tuszem do rzęs na co dzień.

Zalot­ka już nie jest konieczna!

Poni­żej wkle­jam repor­taż autor­stwa Bio Stu­dio Agnes przed i po zabie­gu trwa­łej na rzę­sy. Dodat­ko­wo wyko­na­no rów­nież sty­li­za­cję brwi, aby opra­wa oczu zyska­ła na magii. Na rzę­sach nie ma tuszu do rzęs!

1. Rzę­sy i brwi przed zabiegiem

2. W trak­cie zabiegu

3. Efekt koń­co­wy (sty­li­za­cja brwi + trwa­ła na rzę­sy + henna.

Trwa­ła na rzę­sy – cennik:
Trwa­ła na rzę­sy (+hen­na + na życze­nie sty­li­za­cja brwi) 99,00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *