22 sierpnia 2023

Regulamin Salonu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług BioStudioAgnes z siedzibą w Łodzi ul. Więckowskiego 13/7U (zwanego dalej “Salonem”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin dotyczy usług świadczonych w placówkach stacjonarnie.

§2 UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez serwis lub aplikację wpadaj.pl lub telefonicznie.
 2. Zasady umawiania wizyt przez wpadaj.pl określają warunki korzystania z serwisu – wpadaj.pl.
 3. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza
  w przypadku Klientów, którzy przynajmniej 1 raz nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 4. O zadatku i jego kwocie Klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku Klientów, którzy nie wpłacą zadatku tytułem rezerwacji terminu.
 6. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 72 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 7. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 72 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 8. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 9. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 10. W przypadku spóźnienia Klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 11. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony Klientowi.
 12. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona bądź zaproponuje nowy termin wykonania Usługi.
 13. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji i płatności.

§3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo Klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe m.in. reakcje alergiczne, nadwrażliwość.
 4. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.
 5. Każdorazowo przez Zabiegiem Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu
  i przekazanych informacji.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon BioStudioAgnes.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§5 STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla Klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
 4. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
 5. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki i urządzenia dopuszczone do stosowania w salonach przez Powiatową Inspekcję Sanitarną.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą płatniczą lub kartą podarunkową.
 2. Zadatek należy uiścić gotówką lub kartą na miejscu albo przelewem na dane wysłane w wiadomości SMS przez Salon.
 3. Cennik Usług dostępny jest w salonie i na stronie www.biostudioagnes.com/cennik. Ważność karnetów określona jest w cenniku na stronie www.biostudioagnes.com/cennik.
 4. Bony podarunkowe są ważne 3 miesiące od daty zakupu.
 5. W przypadku zmiany cennika Klient będzie informowany o tym przed wykonaniem zabiegu. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, bonów.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na Usługi, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 7. Rabaty i promocje nie łączą się.
 8. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony/vouchery/karnety. Istnieje możliwość ich zamiany na inne usługi dostępne w salonie do wpłaconej/podanej kwoty.
 9. Realizacja otrzymanych rabatów, bonów, karnetów oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

§7 BONY I KARNETY

 1. Salon prowadzi sprzedaż kart podarunkowych i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 3. Karty podarunkowe są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie.
 4. Karnety i karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności kartą podarunkową nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na karcie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 6. Jeśli klient chce wykorzystać kartę podarunkową do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 7. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym Klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby Zabiegów na karnecie. Pozostałe Zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 8. Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym/voucherem/karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Salon traktuje to jako Usługę zrealizowaną.
 9. Karty podarunkowe mogą zostać przekazane innej osobie.
 10. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonów/voucherów/karnetów Salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty.
 11. Bony, vouchery, karnety po dacie ważności nie będą realizowane.

§8 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub w formie emailowej na biostudioagnes@gmail.com wraz z odpowiednią dokumentacją.
 3. Salon ma 14 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy na rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Salon nie dokonuje zwrotu ceny za wykonaną usługę. Salon może zaproponować korektę i dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odpowiedzi odmownej uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę, nawet w przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

§9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Salonu.
 2. Zabrania się wprowadzania na teren Salonu zwierząt.
 3. Osoby przebywające na terenie Salonu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii pracowników.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług, kompetencji i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Salonu.
 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Usług wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r. do odwołania.